Εισαγωγή στο xinput και ενα setup με πολλά ποντίκια ταυτόχρονα

Στο παρόν οδηγό θα καταλάβουμε πως λειτουργεί το σύστημα κάτω από το καπάκι και τι συμβαίνει στον υπολογιστή όταν πατήσουμε κάποιο κουμπί στο πληκτρολόγιο ή κουνήσουμε το mouse. θα δούμε με εντολές τις ακριβώς συμβαίνει. Στο τέλος θα φτιάξουμε τον υπολογιστή έτσι ώστε να δουλεύει δυο mouse ανεξάρτητα το ένα από το άλλο.

libinput, evdev, xinput και udev

Με το hardware τον kernel και το linux να εξελίσσετε συνεχώς, οι παλιές μας γνώσεις θέλουν και αυτές αναβάθμιση. Θα προσπαθήσω αρχικά να περιγράψω (ελπίζω χωρίς πολλά λάθη) πως είναι διαμορφωμένο ένα μοντέρνο σύστημα Linux όσον αφορά τον χειρισμό των συσκευών εισόδου. Η πλήρης κάλυψη όλων αυτών απαιτεί πολλά άρθρα, και είναι δύσκολο να τα καλύψω όλα. Ελπίζω όμως να είναι ένας χρησιμός μπούσουλας.

1. kernel και evdev

O kernel έχει δύο κομμάτια τον οδηγό της συσκευής, και τον οδηγό παραγωγής γεγονότων (events). Ο οδηγός θα πάρει την είσοδο της συσκευής και θα την στείλει στο υποσύστημα evdev που είναι κάποια αρχεία τις μορφής /dev/input/eventN. (Δείτε τις μς την εντολή ls)

Με το πρόγραμμα evtest μπορούμε να δούμε αυτά τα γεγονότα. Αρχικά θα δούμε ποιες είναι οι συσκευές εισόδου.

cat /proc/bus/input/devices 

και θα δούμε πολλά, αλλά ας εντοπίσουμε κάποιο mouse

I: Bus=0003 Vendor=0c45 Product=7e0a Version=0100
N: Name="Areson SPEEDLINK SCELUS"
P: Phys=usb-0000:00:12.0-2/input0
S: Sysfs=/devices/pci0000:00/0000:00:12.0/usb4/4-2/4-2:1.0/0003:0C45:7E0A.0001/input/input2
U: Uniq=
H: Handlers=mouse0 event2 
B: PROP=0
B: EV=17
B: KEY=1f0000 0 0 0 0
B: REL=1943
B: MSC=10

Βλέπετε πως μιλάμε για το event2` ; Για να δούμε τι γεγονότα παράγει αυτή η πηγή με την εντολή

sudo evtest /dev/input/event2

και θα δούμε κάτι σαν το παρακάτω (με ControlC) την σταματάμε

Input device ID: bus 0x3 vendor 0xc45 product 0x7e0a version 0x100
Input device name: "Areson SPEEDLINK SCELUS"
Supported events:
 Event type 0 (EV_SYN)
 Event type 1 (EV_KEY)
  Event code 272 (BTN_LEFT)
  Event code 273 (BTN_RIGHT)
  Event code 274 (BTN_MIDDLE)
  Event code 275 (BTN_SIDE)
  Event code 276 (BTN_EXTRA)
 Event type 2 (EV_REL)
  Event code 0 (REL_X)
  Event code 1 (REL_Y)
  Event code 6 (REL_HWHEEL)
  Event code 8 (REL_WHEEL)
  Event code 11 (?)
  Event code 12 (?)
 Event type 4 (EV_MSC)
  Event code 4 (MSC_SCAN)
Properties:
Testing ... (interrupt to exit)
Event: time 1567086747.726498, type 2 (EV_REL), code 0 (REL_X), value -2
Event: time 1567086747.726498, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1567086747.900510, type 2 (EV_REL), code 0 (REL_X), value 2

Ένας απλός τρόπος να δούμε αν όλα τα κουμπιά λειτουργούν. To ίδιο αρχείο θα το βρούμε με πολλά άλλα ονόματα. Οι παρακάτω εντολές είναι ισοδύναμες στο σύστημα μου.

 sudo evtest /dev/input/by-id/usb-Areson_SPEEDLINK_SCELUS-event-mouse
 sudo evtest /dev/input/by-path/pci-0000:00:12.0-usb-0:2:1.0-event-mouse

Για την πλάκα: αντικατέστησε την εντολή evtest με την cat :smiling_face_with_three_hearts:

Μπορούμε επίσης να βρούμε το αρχείο με την εντολή

sudo libinput list-devices

2. udev

Το υποσύστημα udev είναι αυτό που θα αναλάβει να φτιάξει αυτά τα αρχεία. Μόλις λάβει ένα σήμα πως συνδέθηκε μια συσκευή θα φτιάξει αυτά τα αρχεία, θα τους δώσει τα κατάλληλα δικαιώματα και θα κάνει μια πρώτη ρύθιση της συσκευής. Τα αρχεία ρυθμίσεων υπάρχουν στον φάκελο /lib/udev/rules.d/ και αν θέλουμε να τα πειράξουμε θα το κάνουμε στα αρχεία στο φάκελο /etc/udev/rules.d. Αν θέλεις να τρέχει ένα πρόγραμμα κάθε φορά που θα συνδέεις μια συσκευή, ή αν δεν θέλεις κάποιος χρήσης να έχει πρόσβαση σε κάποια άλλη, τώρα ξέρεις τουλάχιστον που να κοιτάξεις.

3. libevdev και libinput

H χρήση απευθείας των συσκευών του kernel είναι δύσκολη και για αυτό φτιάχτηκε μια βιβλιοθήκη για να κάνει την χρήση τους ευκολότερη. Αυτή είναι η libevdev. Μια άλλη βιβλιοθήκη ή libinput την χρησιμοποεί για να δώσει αυτά τα γεγονότα στο γραφικό περιβάλλον (wayland ή Χ11).

Με την εντολή

sudo libinput debug-events

θα δούμε τα γεγονότα όπως τα βλέπε το libinput.

-event1  DEVICE_ADDED   Power Button           seat0 default group1 cap:k
-event0  DEVICE_ADDED   Power Button           seat0 default group2 cap:k
-event18 DEVICE_ADDED   HDA NVidia HDMI/DP,pcm=3     seat0 default group3 cap:
-event19 DEVICE_ADDED   HDA NVidia HDMI/DP,pcm=7     seat0 default group3 cap:
-event20 DEVICE_ADDED   HDA NVidia HDMI/DP,pcm=8     seat0 default group3 cap:
-event2  DEVICE_ADDED   Areson SPEEDLINK SCELUS      seat0 default group4 cap:p left scroll-nat scroll-button
-event3  DEVICE_ADDED   Areson SPEEDLINK SCELUS      seat0 default group4 cap:k
-event6  DEVICE_ADDED   Areson SPEEDLINK SCELUS Consumer Control seat0 default group4 cap:kp scroll-nat
-event7  DEVICE_ADDED   HID 0430:0005           seat0 default group5 cap:k
-event10 DEVICE_ADDED   HDA ATI SB Front Mic       seat0 default group3 cap:
-event11 DEVICE_ADDED   HDA ATI SB Rear Mic        seat0 default group3 cap:
-event12 DEVICE_ADDED   HDA ATI SB Line          seat0 default group3 cap:
-event13 DEVICE_ADDED   HDA ATI SB Line Out Front     seat0 default group3 cap:
-event14 DEVICE_ADDED   HDA ATI SB Line Out Surround   seat0 default group3 cap:
-event15 DEVICE_ADDED   HDA ATI SB Line Out CLFE     seat0 default group3 cap:
-event16 DEVICE_ADDED   HDA ATI SB Line Out Side     seat0 default group3 cap:
-event17 DEVICE_ADDED   HDA ATI SB Front Headphone    seat0 default group3 cap:
-event9  DEVICE_ADDED   Logitech K330           seat0 default group6 cap:kp scroll-nat
-event8  DEVICE_ADDED   Logitech M585/M590        seat0 default group7 cap:kp left scroll-nat scroll-button
-event7  KEYBOARD_KEY   +7.62s	*** (-1) pressed
 event7  KEYBOARD_KEY   +7.66s	*** (-1) released
 event7  KEYBOARD_KEY   +8.86s	*** (-1) pressed
 event7  KEYBOARD_KEY   +9.11s	*** (-1) pressed

4. Χ11 και Wayland

Το Χ11 θα την χρησιμοποιήσει μέσα από το υποσύστημα του xf86-input-libinput. Πριν λίγα χρόνια μιλούσε άμεσα με το libinput μέσα από το xf86-input-evdev και κάποιοι χρησιμοποιούν αυτό ακόμα. Δες και εδώ.

H ροή των γεγονότων δείχνετε στο σχήμα :

Στο Χ11 τα πράγματα είναι ποιο πολύπλοκα, μιας και ο κώδικας του έχει πολύ παρελθόν, και πρέπει και να υποστηρίζει και άλλα λειτουργικά που δεν έχουν το evdev με το synaptic για το touchpad να έχει ακόμα χρήση σε κάποιες περιπτώσεις. Είχε δημιουγηθεί πριν τα wacom tablets που δίνουν πιέσεις μεταξύ άλλων, δεν έχει άμεση υποστήριξη για joysticks, multitouch και gestures πράγματα που προστέθηκαν αργότερα. Στην βάση του έχει υποστήριξη μόνο για ένα mouse και ένα πληκτρολόγιο και αν έχεις πολλά τα ενοποιεί όπως θα δούμε σε μια εικονική συσκευή.

Ευτυχώς για μας, μια μοντέρνα διανομή τα έχει όλα αυτά πολύ καλά ρυθμισμένα, και σπάνια θα πρέπει να τα σκαλίσουμε εμείς με το χέρι. Κάθε “σωστό” γραφικό περιβάλλον θα έχει κάποια γραφικά εργαλεία για να ρυθμίσουμε με ευκολία το mouse το πληκτρολόγιο και την ταμπλέτα.

%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B1

Αρκετά με την θεωρία ας δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε κάποια cool πράγματα ρυθμίζοντας το libinput. Σε άλλο άρθρο θα δούμε πως να κάνουμε ποιο χρήσιμα πράγματα.

Για τις συσκευές και την ιεραρχία τους

Ας δούμε πρώτα τι πληκτρολόγια και mouse έχουμε με την εντολή xinput list σε ένα τερματικό :terminal: . Θα δούμε κάτι σαν το παρακάτω.

⎡ Virtual core pointer          	id=2	[master pointer (3)]
⎜  ↳ Virtual core XTEST pointer       	id=4	[slave pointer (2)]
⎜  ↳ Areson SPEEDLINK SCELUS         	id=8	[slave pointer (2)]
⎜  ↳ Areson SPEEDLINK SCELUS Consumer Control	id=10	[slave pointer (2)]
⎜  ↳ Logitech K330              	id=12	[slave pointer (2)]
⎜  ↳ Logitech M585/M590           	id=13	[slave pointer (2)]
⎣ Virtual core keyboard          	id=3	[master keyboard (2)]
  ↳ Virtual core XTEST keyboard       	id=5	[slave keyboard (3)]
  ↳ Power Button              	id=6	[slave keyboard (3)]
  ↳ Power Button              	id=7	[slave keyboard (3)]
  ↳ Areson SPEEDLINK SCELUS         	id=9	[slave keyboard (3)]
  ↳ HID 0430:0005              	id=11	[slave keyboard (3)]
  ↳ Areson SPEEDLINK SCELUS Consumer Control	id=14	[slave keyboard (3)]
  ↳ Logitech K330              	id=15	[slave keyboard (3)]
  ↳ Logitech M585/M590           	id=16	[slave keyboard (3)]

Το σύστημα βλέπει πολλές συσκευές σίγουρα πολύ περισσότερες από αυτές που νομίζατε πως είχατε, και τις ομαδοποιείς κάτω από δυο εικονικές συσκευές. Ένα εικονικό ποντίκι :computer_mouse: το Virtual core pointer και ένα εικονικό πληκτρολόγιο :keyboard: το Virtual core keyboard. Γιατί τόσες πολλές; Ένα ποντίκι μπορεί να έχει δυνατότητα μακροεντολών, ένα πληκτρολόγιο ένα ενσωματωμένο touchpad κλπ

Κάθε συσκευή είτε πραγματική είτε εικονική έχει ένα μοναδικό αριθμό id. Για να ρυθμίσω μια συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιήσω είτε τον αριθμό τής (που όμως τίποτα δεν μας εγγυάται πως θα είναι πάντα ο ίδιος) είτε το όνομα της. Στην δεύτερη περίπτωση πρέπει να πω αν θέλω το "πληκτρολόγιο¨ ή το “mouse” μιας συσκευής. Για παράδειγμα ’'keyboard:Logitech K330' ή 'pointer:Logitech K330'.

Πειράζοντας την ιεραρχία

Ας ξεκινήσουμε με κάτι που σίγουρα θα σας τραβήξει το ενδιαφέρον. Ή που μπορεί να κολλήσει το γραφικό περιβάλλον, οπότε και πάλι θα σας τραβήξει ελπίζω το ενδιαφέρον λίγο περισσότερο :slight_smile: . Σε αυτήν την περίπτωση το ControlAlt←BS καλό είναι να είναι ενεργό σαν δυνατότητα.

Αν έχεις δυο οθόνες, και διπλά mouse και πληκτρολόγια, μπορείς να δώσεις το ένα mouse σε ένα φίλο να κάνει ότι θέλει στην δεύτερη οθόνη, χωρίς να σε απασχολεί. Η λύση αυτή δεν κάνει τον υπολογιστή multiseat, δηλαδή να είναι οι δύο οθόνες ανεξάρτητες με την μια να τρέχει cinnamon και την άλλη mate, με διαφορετικούς χρήστες στην κάθε μια, κάτι που είναι δυνατόν. Αλλά έστω και έτσι παραμένει χρήσιμη. Το τελευταίο cinnamon παθαίνει κάποιες φορές την πλάκα του, κάτι καλύτερο από παλιά που απλά κατέρεε, αλλά στο enligtment δουλεύει μια χαρά. Σε άλλα γραφικά περιβάλλοντα δεν το έχω δοκιμάσει, οπότε πείτε στα σχόλια.

Για να το κάνω αυτό θα δώσω τις παρακάτω εντολές

 xinput create-master secondary
 xinput reattach 'pointer:Logitech M585/M590' 'secondary pointer'
 xinput reattach 12 17

Δείχνω και τους δύο τρόπους. Νέα ιεραρχία που θα προκύψει είναι η παρακάτω

Virtual core pointer              id=2  [master pointer (3)]
⎜  ↳ Virtual core XTEST pointer        id=4  [slave pointer (2)]
⎜  ↳ Areson SPEEDLINK SCELUS          id=8  [slave pointer (2)]
⎜  ↳ Areson SPEEDLINK SCELUS Consumer Control id=10  [slave pointer (2)]
⎣ Virtual core keyboard             id=3  [master keyboard (2)]
  ↳ Virtual core XTEST keyboard        id=5  [slave keyboard (3)]
  ↳ Power Button               id=6  [slave keyboard (3)]
  ↳ Power Button               id=7  [slave keyboard (3)]
  ↳ Areson SPEEDLINK SCELUS          id=9  [slave keyboard (3)]
  ↳ HID 0430:0005               id=11  [slave keyboard (3)]
  ↳ Areson SPEEDLINK SCELUS Consumer Control id=14  [slave keyboard (3)]
  ↳ Logitech K330               id=15  [slave keyboard (3)]
  ↳ Logitech M585/M590            id=16  [slave keyboard (3)]
⎡ secondary pointer               id=17  [master pointer (18)]
⎜  ↳ Logitech K330               id=12  [slave pointer (17)]
⎜  ↳ Logitech M585/M590            id=13  [slave pointer (17)]
⎜  ↳ secondary XTEST pointer          id=19  [slave pointer (17)]
⎣ secondary keyboard              id=18  [master keyboard (17)]
  ↳ secondary XTEST keyboard         id=20  [slave keyboard (18)]

Πλέον (αν το περιβάλλον το υποστηρίζει) έχεις δύο διαφορετικά ποντίκια. Μπορείς να το δοκιμάσεις να παίξεις διπλό στο αγαπημένο σου παιγνίδι.

2 Likes

OK Αυτο ειναι για το ιδιο desktop session. Υπαρχει δυνατοτητα να βαλω διαφορετικα ποντικια σε διαφορετικα desktop sessions ΠΡΙΝ ξεκινησω να τα χρησιμοποιω;

Κατι τετοιο θα ηταν χρησιμο για MultiSeat setup ειτε με πολλαπλες καρτες ειτε με πολλαπλες συσκευες με το SIS ειτε με το Displaylink chipset που βλεπεις συνηθως σε docks και μπορεις να δημιουργησεις θεωρητικα τουλαχιστον πολλαπλες θεσεις εργασιας απο 1 υπολογιστη.

Ναι, είναι προφανές πως δεν μπορείς να έχεις MultiSeat χωρίς να αντιστοιχήσεις συσκευές σε seat. Είναι ένα θέμα που έχω χρόνια να πιάσω και οι γνώσεις μου είναι αρχαϊκές, αλλά στο παρακάτω σύνδεσμο θα βρεις μια καλή αρχή: https://wiki.archlinux.org/index.php/Xorg_multiseat. Επίσης https://wiki.ubuntu.com/MultiseatTeam/Instructions