Γιατί ο firefox δεν εμπιστέυετε το .local cert με custom CA; ΟΕΟ;

Έχω κάνει το script αυτό που κάνει issue ένα CA sert και ένα SSL CERΤ υπογεγραμμένο με το CA:

#/usr/bin/env bash

# Absolute path to this script, e.g. /home/user/bin/foo.sh
SCRIPT=$(readlink -f "${BASH_SOURCE}")
# Absolute path this script is in, thus /home/user/bin
BASEDIR=$(dirname ${SCRIPT})


FINAL_CERTPATH=${BASEDIR}

CA_CERT=${BASEDIR}/ca.cert
CA_KEY=${BASEDIR}/ca.key

if [[ ! -f ${CA_CERT} ]] || [[ ! -f ${CA_KEY} ]]; then
  echo "GENERATING CA CERTIFICATE"
  openssl genrsa -out ${CA_KEY} 2048
  openssl req -x509 -new -nodes \
    -key ${CA_KEY} -subj "/CN=example.local/C=GR/L=ATTICA" \
    -days 1825 -out ${CA_CERT}
  echo "DONE"
  ls -l
  echo "#####################################################"
fi

CERT_BASENAME="www"
CERTIFICATE_PATH=${BASEDIR}/${CERT_BASENAME}.crt
KEY_PATH=${BASEDIR}/${CERT_BASENAME}.key
SIGNING_REQUEST=${BASEDIR}/${CERT_BASENAME}.csr

echo "CREATING CERTIFICATE"

openssl req -new -sha512 -keyout ${KEY_PATH} -nodes -out ${SIGNING_REQUEST} -config ${BASEDIR}/ssl_config
echo "SIGNING CERTIFICATE using CA"

openssl x509 -req -days 9000 -sha512 -in ${SIGNING_REQUEST} -CAkey ${CA_KEY} -CA ${CA_CERT} -CAcreateserial -out ${CERTIFICATE_PATH} 

rm -rf ${SIGNING_REQUEST}

echo "#######################################"
echo "IMPORT these cert into your system as CA cert:"
echo ${CA_CERT}

Και έχω αυτό το config:

[ req ]
default_bits    = 2048
distinguished_name = req_distinguished_name
req_extensions   = req_ext
prompt=no

[ req_distinguished_name ]
countryName     = GR
stateOrProvinceName = Attica
localityName    = Echarnes
organizationName  = PC_MAGAS
commonName     = example.local

[ req_ext ]
subjectAltName = @alt_names

[alt_names]
DNS.1 = example.local
DNS.2 = example2.local
IP.1=172.21.0.6

και τα φορτώνω στο Nginx μέσω docker:

events {
 worker_connections 768;
}

http {
 include /etc/nginx/mime.types;
 default_type application/octet-stream;

 charset utf-8;

 gzip on;
 gzip_disable "msie6";
 client_max_body_size 10000M;

 server_tokens  off;
 error_log /dev/stdout debug;

 #misc
 server {
  listen 80 default;
  server_name _;

  return 308 https://$host$request_uri;
 }

 server {
  listen 443 ssl http2;
  listen [::]:443 ssl http2;

  ssl_certificate /etc/nginx/www.crt;
  ssl_certificate_key /etc/nginx/www.key;

  server_name example.local;

  root /usr/share/nginx/html/example.local;
  index index.html;
 }

 server {
  listen 443 ssl http2;
  listen [::]:443 ssl http2;
  
  ssl_certificate /etc/nginx/www.crt;
  ssl_certificate_key /etc/nginx/www.key;

  server_name example2.local;

  root /usr/share/nginx/html/example2.local;
  index index.html;
 }
}
version: "3"

services:

 nginx:
  image: nginx
  volumes:
   - .:/usr/share/nginx/html
   - "./nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf:ro"
   - "./certs/www.crt:/etc/nginx/www.crt:ro"
   - "./certs/www.key:/etc/nginx/www.key:ro"
  networks:
   frontend:
    ipv4_address: 172.21.0.6

networks:
 frontend:
  ipam:
   config:
    - subnet: 172.21.0.0/24

Αλλά ο firefox μου βγάζει το κάτωθι σφάλμα:

Ενώ το έχω εγκαταστήσει σαν CA:

O κώδικας είναι στο GitHub - pc-magas/dev_ssl: Test ssl withj custom CA
Έχετε ιδέα τις πταίει - τι κάμνω λάθος;

Έχω μπερδευτεί. Έχεις κάνει μια CA με το όνομα example.local και μετα υπογράφεις ένα νέο πιστοποιητικό για έναν server που δεν εχεις ορίσει το domain name. Τελικά, θέλεις “πρασινο” λουκετάκι στον firefox σε ενα self signed certificate? Πιο λογικό δεν θα ήταν η CA:example.local και o “server : example.local” να έχουν διαφορετικο domain name?

Τελικά, θέλεις “πρασινο” λουκετάκι στον firefox σε ενα self signed certificate?

Yeap και έχω λόγο. Αναπτύσσω ένα Single Page Application και πρέπει να βάλω firebase. Το firebase για να παίξει θέλει SSL που αν το κάνω θα πρέπει και το API να έχει SSL. (Aka παρ’ τα αυγό και κούρευτο)

Πιο λογικό δεν θα ήταν η CA:example.local και o “server : example.local” να έχουν διαφορετικο domain name?

Ναι, αλλά πειραματιζόμουνα και δεν ήξερα τι έκαμνα μέχρι που τα κατάφερα:

Και έχω ένα παράδειγμα στο GitHub - pc-magas/dev_ssl: Test ssl withj custom CA ειδικά στο:

1 «Μου αρέσει»

Και να μην έχεις πρασινο λουκετάκι από έναν browser, δεν σημαινει ότι δεν εχεις SSL. Οι browser εχουν τις έμπιστες CA στο pool, και οποια δεν είναι, πχ η δικια σου CA, βγαζει warning, αλλά αυτό δεν συνεπάγεται ότι δεν έχει SSL. +1 για την επιτυχια!

Απλά ήθελα να έχω ένα CA ώστε να παράγω για apis/pages κοκ SSL για να παίζουν τα SPA και τα website με σύγχρονους browser όταν κάνω develop τοπικά.

Κάποια js δεν παίζουν χωρίς SSL έτσι έχοντας ένα ενοιαία CA που το εισάγω οπουδήποτε (browser και docker) βολεύει.