Αλλαγή Caps σε Ctrl στο QEMU

Έχω το Caps αλλαγμένο σε Ctrl με χρήση XkbOptions στο xorg.conf

Section "InputClass"
...
  Option "XkbOptions" "ctrl:nocaps"
...
EndSection

Βάση του Arch wiki, το QEMU προσπερνάει το software layer και γι´ αυτό δεν δουλεύει.
Υπάρχει κάποιος τρόπος να έχω Caps ως Ctrl σε QEMU;