Μετάφραση του faq

faq
#1

Ένας Πολιτισμένος Χώρος για Δημόσια Συζήτηση

Παρακαλούμε, αντιμετωπίστε αυτό το φόρουμ συζήτησης, με τον ίδιο σεβασμό, που θα είχατε σε ένα δημόσιο πάρκο. Εμείς, επίσης, είμαστε μία συμετοχική κοινότητα που βοηθάει στην συνεργασία και την εξέλιξη - ένας τόπος για να μοιραστούμε τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τα ενδιαφέροντά μας μέσα από τη συνεχή συνομιλία.

Αυτοί δεν είναι ισχυρά δεσμευτικοί κανόνες, απλώς κατευθυντήριες γραμμές, με σκοπό να βοηθήσουν την ανθρώπινη κρίση της κοινότητάς μας και να διατηρήσουμε ένα καθαρό και πεφωτισμένο μέρος, για πολιτισμένο δημόσιο λόγο.

Βελτιώστε τη συζήτηση

Θέλουμε την βοήθεια σας, για να δημιουργήσουμε ένα όμορφο και φιλικό μέρος για συζήτηση. Προσπαθούμε πάντα να βελτιώσουμε τη συζήτηση με κάποιον τρόπο, όσο μικρός κι αν αυτός είναι. Εάν δεν είμαστε σίγουροι ότι η ανάρτηση μας προσθέτει αξία στη συζήτηση, να το σκεφτούμε πρωτα καλά τι θέλουμε να πουμε και να το γράψουμε αργότερα καλύτερα.

Τα θέματα που συζητούνται εδώ μας ενδιαφέρουν και θέλουμε να ενεργήσετε σαν να έχουν σημασία και για εσάς. Να σέβεστε τα θέματα και τους ανθρώπους που τα συζητούν, ακόμα και αν διαφωνείτε με κάποια από αυτά που λέγονται.

Ένας τρόπος για να βελτιώσετε τη συζήτηση είναι να το να ανακαλύπτετε αυτά που συμβαίνουν ήδη. Περάστε χρόνο περιηγωντας τα θέματα, στο παρόν forum, πριν απαντήσετε ή ξεκινήσετε το δικό σας και θα έχετε περισσότερες πιθανότητες να συναντήσετε άλλους, που μοιράζονται τα ενδιαφέροντά τους.

Μείνετε σύμφωνος, ακόμη και όταν διαφωνείτε

You may wish to respond to something by disagreeing with it. That’s fine. But remember to criticize ideas, not people. Please avoid:

 • Name-calling

 • Ad hominem attacks

 • Responding to a post’s tone instead of its actual contentλ γθνοιμε

 • Knee-jerk contradiction

Instead, provide reasoned counter-arguments that improve the conversation.

Μπορεί να θέλετε να απαντήσετε σε κάτι διαφωνώντας με αυτό. Είναι εντάξει. Αλλά θυμηθείτε να επικρίνετε ιδέες, όχι ανθρώπους. Παρακαλούμε, αποφύγετε:

 • Απαντήσεις επι του προσωπικού

 • Τοποθετήσεις ενάντια στο πρόσωπο και όχι στα λεγόμενα του

 • Ανταποκρινόμενος στον τόνο μιας θέσης αντί για το πραγματικό περιεχόμενό της

 • Αντισταθείτε στο να δώσετε ώθηση σε μία διαμάχη απλά και μόνο για να διαφωνήσετε χωρίς να σκεφτείτε τι είπε ο συνομηλητής σας.

Αντ 'αυτού, παράσχετε αιτιολογημένα αντιπαραθέσεις που βελτιώνουν τη συνομιλία.

Η συμμετοχή σας μετράει

The conversations we have here set the tone for every new arrival. Help us influence the future of this community by choosing to engage in discussions that make this forum an interesting place to be — and avoiding those that do not.

Discourse provides tools that enable the community to collectively identify the best (and worst) contributions: bookmarks, likes, flags, replies, edits, and so forth. Use these tools to improve your own experience, and everyone else’s, too.

Let’s leave our community better than we found it.

Οι συνομιλίες που έχουμε εδώ δημιουργούν διάθεση για κάθε νέο χρήστη. Βοηθήστε μας να επηρεάσουμε το μέλλον αυτής της κοινότητας, επιλέγοντας να συμμετάσχετε σε συζητήσεις που κάνουν αυτό το φόρουμ ένα ενδιαφέρον τόπο - και αποφεύγοντας εκείνες που δεν το κάνουν.

Το Discourse παρέχει εργαλεία που επιτρέπουν στην κοινότητα να αναγνωρίζει συλλογικά τις καλύτερες (και τις χειρότερες) συμβολές: σελιδοδείκτες, μου αρέσει, επισημάνσεις, απαντήσεις, αλλαγές και ούτω καθεξής. Χρησιμοποιήστε αυτά τα εργαλεία για να βελτιώσετε τη δική σας εμπειρία, και των υπολοίπων, επίσης.

Ας αφήσουμε την κοινότητά μας καλύτερη από ό, τι βρήκαμε.

Αν παρατηρήσετε ένα πρόβλημα, επισημάνετε το

Moderators have special authority; they are responsible for this forum. But so are you. With your help, moderators can be community facilitators, not just janitors or police.

When you see bad behavior, don’t reply. It encourages the bad behavior by acknowledging it, consumes your energy, and wastes everyone’s time. Just flag it. If enough flags accrue, action will be taken, either automatically or by moderator intervention.

In order to maintain our community, moderators reserve the right to remove any content and any user account for any reason at any time. Moderators do not preview new posts; the moderators and site operators take no responsibility for any content posted by the community.

Οι συντονιστές έχουν ειδική αρμοδιότητα, είναι υπεύθυνοι για αυτό το φόρουμ. Αλλά επίσης κι εσείς. Με τη βοήθειά σας, οι συντονιστές μπορούν να είναι διαμεσολαβητές της κοινότητας, όχι απλώς εργάτες ή αστυνομικοί.

Όταν παρατηρείτε κακή συμπεριφορά, μην απαντάτε. Αυτό ενθαρρύνει την κακή συμπεριφορά, αναγνωρίζοντας τη, καταναλώνει την ενέργεια σας και σπαταλάει τον χρόνο όλων. Απλά σηματοδοτήστε το. Εάν συγκεντρωθούν αρκετές σημαίες, θα αναληφθεί δράση είτε αυτόματα είτε με παρέμβαση του συντονιστή.

Προκειμένου να διατηρηθεί η κοινότητά μας, οι συντονιστές διατηρούν το δικαίωμα να διαγράψουν οποιοδήποτε περιεχόμενο και οποιονδήποτε λογαριασμό χρηστών, για οποιονδήποτε λόγο, ανά πάσα στιγμή. Οι συντονιστές δεν προβαίνουν σε προεπισκόπηση νέων δημοσιεύσεων. Οι συντονιστές και οι χειριστές του ιστοτόπου δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο, που δημοσιεύεται από την κοινότητα.

Πάντα να είστε ευγενικοί

Nothing sabotages a healthy conversation like rudeness:

 • Be civil. Don’t post anything that a reasonable person would consider offensive, abusive, or hate speech.

 • Keep it clean. Don’t post anything obscene or sexually explicit.

 • Respect each other. Don’t harass or grief anyone, impersonate people, or expose their private information.

 • Respect our forum. Don’t post spam or otherwise vandalize the forum.

These are not concrete terms with precise definitions — avoid even the appearance of any of these things. If you’re unsure, ask yourself how you would feel if your post was featured on the front page of the New York Times.

This is a public forum, and search engines index these discussions. Keep the language, links, and images safe for family and friends.

Τίποτα δεν σαμποτάρει μια υγιή συζήτηση, όπως η αγένεια:

 • Να είστε ευγενικοί. Μην δημοσιεύετε τίποτα που ένα λογικό πρόσωπο θα θεωρούσε ως προσβλητικό, καταχρηστικό ή λόγο με μίσος.

 • Διατηρήστε το καθαρό. Μην δημοσιεύετε τίποτα άσεμνο ή σεξουαλικό.* Να σέβεστε ο ένας τον άλλο. Μην παρενοχλείτε ή θλίβετε κανέναν, πλαστοπροσωπείτε ανθρώπους ή εκθέτετε τις προσωπικές τους πληροφορίες.

 • Σεβαστείτε το φόρουμ μας. Μην δημοσιεύετε ανεπιθύμητα μηνύματα ή καταστρέφετε με άλλο τρόπο το φόρουμ

Αυτοί δεν είναι συγκεκριμένοι όροι με ακριβείς ορισμούς - αποφύγετε ακόμη και την εμφάνιση οποιουδήποτε από αυτά τα πράγματα. Εάν δεν είστε σίγουροι, αναρωτηθείτε πώς θα αισθανόσαστε αν η ανάρτησή σας προβλήθηκε στην πρώτη σελίδα των New York Times.

Αυτό είναι ένα δημόσιο φόρουμ, και οι μηχανές αναζήτησης αρχικοποιούν αυτές τις συζητήσεις. Διατηρήστε τη γλώσσα, τους συνδέσμους και τις εικόνες ασφαλείς για την οικογένεια και τους φίλους σας.

Κρατήστε το τακτοποιημένο

Make the effort to put things in the right place, so that we can spend more time discussing and less cleaning up. So:

 • Don’t start a topic in the wrong category.

 • Don’t cross-post the same thing in multiple topics.

 • Don’t post no-content replies.

 • Don’t divert a topic by changing it midstream.

 • Don’t sign your posts — every post has your profile information attached to it.

Rather than posting “+1” or “Agreed”, use the Like button. Rather than taking an existing topic in a radically different direction, use Reply as a Linked Topic.

Κάνετε την προσπάθεια να τοποθετήσετε τα πράγματα στο σωστό μέρος, έτσι ώστε να μπορούμε να περάσουμε περισσότερο χρόνο συζητώντας και λιγότερο στην τακτοποίηση. Έτσι:

 • Μην ξεκινήσετε ένα νήμα σε λάθος κατηγορία

 • Μην επαναλαμβάνετε το ίδιο πράγμα σε πολλά νήματα

 • Μην δημοσιεύεται απαντήσεις με κενό περιεχόμενο

 • Μη διασπάτε το θέμα, αλλάζοντάς το περιεχόμενό του

 • Μην ορίζεται υπογραφή στις απαντήσεις σας, κάθε δημοσίευση έχει τα στοιχεία του προφίλ σας συνδεδεμένα σε αυτή.

Αντί να δημοσιεύεται "+1" ή "Συμφωνώ", χρησιμοποιήστε το κουμπί "Μου αρέσει". Rather than taking an existing topic in a radically different direction, use Reply as a Linked Topic.

Δημοσιεύστε μόνο τα δικά σας περιεχόμενο

You may not post anything digital that belongs to someone else without permission. You may not post descriptions of, links to, or methods for stealing someone’s intellectual property (software, video, audio, images), or for breaking any other law.

Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε τίποτα ψηφιακό που ανήκει σε κάποιον άλλο χωρίς άδεια. Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε περιγραφές, συνδέσμους ή μεθόδους για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας κάποιου (λογισμικό, βίντεο, ήχο, εικόνες) ή για παραβίαση οποιουδήποτε άλλου νόμου.

Powered by You

This site is operated by your friendly local staff and you, the community. If you have any further questions about how things should work here, open a new topic in the site feedback category and let’s discuss! If there’s a critical or urgent issue that can’t be handled by a meta topic or flag, contact us via the staff page.

Αυτός ο ιστότοπος λειτουργεί από το φιλικό τοπικό προσωπικό σας και από εσάς, την κοινότητα. Αν έχετε περαιτέρω απορίες, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λειτουργούν τα πράγματα εδώ, ανοίξτε ένα νέο θέμα στην κατηγορία ανατροφοδότησης ιστοτόπου και ας συζητήσουμε! Εάν υπάρχει ένα κρίσιμο ή επείγον ζήτημα που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από ένα θέμα ή μια σημαία meta, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της σελίδας του προσωπικού.

Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Yes, legalese is boring, but we must protect ourselves – and by extension, you and your data – against unfriendly folks. We have a Terms of Service describing your (and our) behavior and rights related to content, privacy, and laws. To use this service, you must agree to abide by our TOS.

Μπορεί τα νομικά να είναι βαρετά, αλλά πρέπει να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και κατ’ επέκταση, εσένα και τα δεδομένα σου εναντίον unfriendly folks. Έχουμε Όροι Παροχής Υπηρεσιών που περιγράφουν την συμπεριφορά σας (και τη δική μας) και τα δικαιώματα που σχετίζονται με το περιεχόμενο, την ιδιωτικότητα και τους νόμους. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την υπηρεσία πρέπει να συμφωνήσετε να συμμορφώνεστε με την TOS

1 Like
#2

Ευχαριστούμε θερμά τους @JohnGavr και @konvlachos για την μετάφραση. Το να μεταφράζεις τέτοια κείμενα δεν είναι το ευκολότερο πράγμα. Λέγετε (χωρίς καμία διάθεση σεξισμού από την πλευρά μου ) Οι μεταφράσεις είναι σαν τις γυναίκες. Όταν είναι ωραίες δεν είναι πιστές και όταν είναι πιστές δεν είναι ωραίες.

Πριν το ανεβάσουμε “επίσημα” όποιος θέλει ας κάνει βελτιώσεις. Και το κείμενο δεν είναι γραμμένο σε πέτρα. Αν υπάρχουν διαφωνίες ή νομίζεις πως πρέπει να μπει κάτι ακόμα, μίλησε.

Όσο για τους @JohnGavr και @konvlachos εμείς θα τους απονείμουμε ένα ειδικό παράσημο (λεφτά δεν έχει). Κάτι που θα μας θυμίζει την δουλεία που κάνανε.

https://linux-user.gr/badges/102/contributor

3 Likes