Αδυναμία προσάρτησης δίσκου μέσω fstab αλλά μόνο με χειροκίνητο mount

Έχω dual boot σε έναν SSD Linux Mint 19.3 και Ubuntu 20.04. Παράλληλα έχω και έναν Μαγνητικό σκληρό 500G για να κάνω mount τα βαριά filesystems (/var & /home) με την χρήση bind mounts.

Στο ubuntu οι δίσκοι εμφανίζονται έτσι:

sudo lsblk
NAME  MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
loop0  7:0  0  55M 1 loop /snap/core18/1880
loop1  7:1  0 255,6M 1 loop /snap/gnome-3-34-1804/36
loop2  7:2  0 29,9M 1 loop /snap/snapd/8542
loop3  7:3  0 62,1M 1 loop /snap/gtk-common-themes/1506
loop4  7:4  0 49,8M 1 loop /snap/snap-store/467
loop5  7:5  0  61M 1 loop /snap/core20/634
loop6  7:6  0 178,4M 1 loop /snap/telegram-desktop/2131
sda   8:0  0 111,8G 0 disk 
├─sda1  8:1  0 55,9G 0 part /
└─sda2  8:2  0 55,9G 0 part 
sdb   8:16  0 465,8G 0 disk 
└─sdb1  8:17  0 465,8G 0 part /mnt/sdb1
Disk /dev/loop0: 54,98 MiB, 57626624 bytes, 112552 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/loop1: 255,58 MiB, 267980800 bytes, 523400 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/loop2: 29,9 MiB, 31334400 bytes, 61200 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/loop3: 62,9 MiB, 65105920 bytes, 127160 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/loop4: 49,8 MiB, 52203520 bytes, 101960 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/loop5: 60,10 MiB, 63942656 bytes, 124888 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/loop6: 178,44 MiB, 187097088 bytes, 365424 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/sda: 111,81 GiB, 120034123776 bytes, 234441648 sectors
Disk model: TEAMT2535T120G 
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: AB7DBE79-5651-4BC1-AD83-A890CDE1389F

Device     Start    End  Sectors Size Type
/dev/sda1    2048 117221375 117219328 55,9G Linux filesystem
/dev/sda2 117221376 234440703 117219328 55,9G Linux filesystem


Disk /dev/sdb: 465,78 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Disk model: TOSHIBA DT01ACA0
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x000332e6

Device   Boot Start    End  Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1    2048 976771071 976769024 465,8G 83 Linux

$ sudo blkid
/dev/sda1: UUID="7afca001-5c16-4f9d-b76c-36880c0c2bc4" TYPE="ext4" PARTUUID="b3907583-412a-4783-a456-3b9d506a961a"
/dev/loop0: TYPE="squashfs"
/dev/loop1: TYPE="squashfs"
/dev/loop2: TYPE="squashfs"
/dev/loop3: TYPE="squashfs"
/dev/loop4: TYPE="squashfs"
/dev/loop5: TYPE="squashfs"
/dev/loop6: TYPE="squashfs"
/dev/sda2: UUID="77a350da-4fa5-46be-9951-a4820d563245" TYPE="ext4" PARTUUID="61f7e1bb-bad8-4bc0-b926-dffaab85b966"
/dev/sdb1: UUID="419d21fa-f1e1-4bca-bbc7-fa71eb3882a1" TYPE="ext4" PARTUUID="000332e6-01"

Έτσι έκανα το ακόλουθο /etc/fstab

UUID=7afca001-5c16-4f9d-b76c-36880c0c2bc4 /        ext4  errors=remount-ro 0    1
/swapfile                 none      swap  sw       0    0

/dev/sdb1                 /mnt/sdb1    ext4  default 0    0

Και προπσαθώ να το κάνω mount:

sudo mount -a

Και λαμβάνω το σφάλμα:

mount: /mnt/sdb1: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdb1, missing codepage or helper program, or other error.

Αλλά εάν κάνω χεράτο mount πάιζει:


$ sudo mount /dev/sdb1 /mnt/sdb1
pcmagas@pcmagas-System-Product-Name:~$ ls -l /mnt/sdb1/
σύνολο 56
drwxr-xr-x 18 pcmagas pcmagas 4096 Μαΐ 21 10:53 data
drwxr-xr-x 7 pcmagas pcmagas 4096 Οκτ 14 14:35 job
drwx------ 2 root  root  16384 Μαΐ  1 17:07 lost+found
drwxr-xr-x 4 root  root   4096 Μαΐ  8 23:17 mint
drwxr-xr-x 3 root  root   4096 Μαΐ  4 09:58 opt
drwxr-xr-x 30 pcmagas pcmagas 4096 Μαΐ 10 15:26 pc_magas
drwxr-xr-x 3 root  root   4096 Οκτ 17 17:03 ubuntu
drwxr-xr-x 4 root  root   4096 Μαΐ  4 20:11 usr
drwxrwxr-x 2 pcmagas pcmagas 4096 Μαΐ  8 22:47 vagrant
drwxr-xr-x 14 root  root   4096 Μαΐ  1 17:45 var
drwxr-xr-x 3 pcmagas pcmagas 4096 Μαΐ  8 23:01 vms

Δηλαδή τι παίζει; Εάν είχε superblock issues δεν θα κόλαγε και στο χεράτο;

Ακόμη στο mint με παρόμοιο /etc/fstab γίνετε mount κανονικά:

UUID=77a350da-4fa5-46be-9951-a4820d563245 /        ext4  errors=remount-ro 0    1
/swapfile                 none      swap  sw       0    0
UUID=419d21fa-f1e1-4bca-bbc7-fa71eb3882a1 /mnt		 ext4  defaults    0    0
/mnt/mint/pcmagas			 /home/pcmagas  ext4  bind      0    0
/mnt/mint/var				 /var		 ext4  bind      0    0

Any ideas?

Μάλλον φταίει το ότι έχεις βάλει “default” και όχι “defaults” που έχεις στο mint και είναι το σωστό.

1 Like