Βοηθητικά : pkg_install, crate_install

Κάτι που το κάνεις με 6 γραμμές, γιατί να το κάνεις με … 116;

Παρακάτω είναι ένα παράδειγμα χρήσης κάποιων συναρτήσεων που έχω φτιάξει με τα χρόνια για να κάνω ευκολότερη την ζωή μετά από κάποιο format.

Μια χρήσιμη και πλήρης συνάρτηση είναι η pkg_install που εγκαθιστά ένα πακέτο με χρήση της apt.

function pkg_install() {
  pkg=$1
  cmd=$2
  set +e

  # Check if package exists
  pkg_name_exist=`${APT_CACHE} pkgnames | grep "^${pkg}$"`
  if [[ "${pkg_name_exist}" == "${pkg}" ]]; then
    # Check if package allready installed
    ${DPKG} --get-selections | grep -q "^${pkg}[[:space:]]*install$"
    if [[ "$?" == "1" ]]; then
      # Warning if command exists on path
      if [[ ! "${cmd}" == "" ]]; then
        if [ -x "$(command -v ${cmd})" ] ; then
          echo "${magenta}${cmd} is allready installed in '${blue}$(command -v ${cmd})${reset}'."
        fi
      fi
      # Do the installation
      echo "${green}Installing package '${bGreen}${pkg}${green}'...${reset}"
      sudo ${APT} install -y ${pkg}
      # Check if package failed to install
      if [ $? != 0 ]; then
        echo "${bRed}ERROR:${red}package ${pkg} failed do installl.${reset}"
      else
        # If cmd show the binary
        if [[ ! "${cmd}" == "" ]]; then
          echo "${green}${cmd} is installed in '${blue}$(command -v ${cmd})${reset}'"
        fi
      fi
    else
      echo "${yellow}Skipping installation of package '${bold}${pkg}${reset}${yellow}'...${reset}"
      # If cmd show the binary
      if [[ ! "${cmd}" == "" ]]; then
        echo "${yellow}${cmd} is installed in '${blue}$(command -v ${cmd})${reset}'"
      fi
    fi
  else
    echo "${red}${bold}ERROR:${reset}${red}package ${pkg} is not at the repositories${reset}"
  fi 
}

'Όπως βλέπετε είναι αρκετά έξυπνη και ομολογουμένως ολίγον παρδαλή και ολίγον θορυβώδεις. Αν την μελετήσετε ίσως κλέψετε μερικές τεχνικές για καλύτερα bash scripts. Η απλά πάρτε την όπως είναι.

Επίσης εγκαθιστά κάνοντας compile κάποια εργαλεία που χρησιμοποιώ και είναι γραμμένα σε rust.

Αν έχετε απορία σε κάποια εντολή ή τεχνική, ρωτήστε. Αν το φτιάξετε καλύτερο ή βρείτε κάποιο λάθος θα με κάνετε πολύ χαρούμενο :innocent:

4 Likes