Πρόβλημα αναβάθμισης από Fedora 31 σε Fedora 32

κατέβασε όλα τα πακέτα λογισμικού αλλά δε προχωράει σε επανεκκίνηση και εγκατάσταση
λόγω ενός αποθετηρίου που έχει λήξει:

Ρunning transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Complete!
Download complete! Use 'dnf system-upgrade reboot' to start the upgrade.
To remove cached metadata and transaction use 'dnf system-upgrade clean'
The downloaded packages were saved in cache until the next successful transaction.
You can remove cached packages by executing 'dnf clean packages'.
[emmanuel@localhost ~]$ dnf system-upgrade reboot
[Errno 13] Permission denied: '/var/lib/dnf/system-upgrade/expired_repos.json'
[emmanuel@localhost ~]$ dnf clean packages
0 files removed
[emmanuel@localhost ~]$ dnf system-upgrade reboot
[Errno 13] Permission denied: '/var/lib/dnf/system-upgrade/expired_repos.json'

Νομίζω ότι είναι σαφές, το γράφει άλλωστε, δώσε στο τερματικό

sudo dnf system-upgrade reboot

συνεχίζει να υπάρχει το πρόβλημα;;

1 Like


όλα καλά
εγκαταστάθηκε το λειτουργικό Fedora 32 με περιβάλλον εργασίας xfce
σε περίπου δύο ώρες
με την εντολή
sudo dnf system-upgrade reboot

4 Likes