Πληκτρολόγιο: Περισσότερα σύμβολα και emoji με το Compose

Οι Ουρανοί είναι το όριο
Με τους πίνακες του Unicode και με λίγη προσπάθεια μπορούμε να φτιάξουμε το δικό μας πληκτρολόγιο. Μόνη προσοχή να μην υπάρχουν αμφισημίες. Η φαντασία είναι το όριο

Αυτό που χρησιμοποιώ είναι το παρακάτω. Προσθέστε, αφαιρέστε ή αλλάξτε τους συνδιασμούς κατά τις ανάγκες σας. Και μοιραστείτε εδώ την δημιουργία σας.

# ~/.XCompose
# This file defines custom Compose sequences for Unicode characters

# Load english and greek tables 
include "/usr/share/X11/locale/en_US.UTF-8/Compose"
include "/usr/share/X11/locale/el_GR.UTF-8/Compose"

#
# Circled Numbers
#

<Multi_key> <exclam><parenleft> <0> <parenright>  : "⓿"
<Multi_key> <exclam><parenleft> <1> <parenright>  : "❶"
<Multi_key> <exclam><parenleft> <2> <parenright>  : "❷"
<Multi_key> <exclam><parenleft> <3> <parenright>  : "❸"
<Multi_key> <exclam><parenleft> <4> <parenright>  : "❹"
<Multi_key> <exclam><parenleft> <5> <parenright>  : "❺"
<Multi_key> <exclam><parenleft> <6> <parenright>  : "❻"
<Multi_key> <exclam><parenleft> <7> <parenright>  : "❼"
<Multi_key> <exclam><parenleft> <8> <parenright>  : "❽"
<Multi_key> <exclam><parenleft> <9> <parenright>  : "❾"
<Multi_key> <exclam><parenleft> <1><0> <parenright> : "❿"
<Multi_key> <exclam><parenleft> <1><1> <parenright> : "⓫"
<Multi_key> <exclam><parenleft> <1><2> <parenright> : "⓬"
<Multi_key> <exclam><parenleft> <1><3> <parenright> : "⓭"
<Multi_key> <exclam><parenleft> <1><4> <parenright> : "⓮"
<Multi_key> <exclam><parenleft> <1><5> <parenright> : "⓯"
<Multi_key> <exclam><parenleft> <1><6> <parenright> : "⓰"
<Multi_key> <exclam><parenleft> <1><7> <parenright> : "⓱"
<Multi_key> <exclam><parenleft> <1><8> <parenright> : "⓲"
<Multi_key> <exclam><parenleft> <1><9> <parenright> : "⓳"
<Multi_key> <exclam><parenleft> <2><0> <parenright> : "⓴"


#
# Arrows (using cursor keys)
#
<Multi_key> <minus> <Right>           : "→"
<Multi_key> <minus> <greater>          : "→"
<Multi_key> <minus> <Left>           : "←"
<Multi_key> <less> <minus>           : "←"
<Multi_key> <minus> <Up>            : "↑"
<Multi_key> <minus> <Down>           : "↓"
<Multi_key> <Left> <minus> <Right>       : "↔"
<Multi_key> <Up> <minus> <Down>         : "↕"
<Multi_key> <equal> <Right>           : "⇒"
<Multi_key> <equal> <greater>          : "⇒"
<Multi_key> <equal> <Left>           : "⇐"
<Multi_key> <less> <equal>           : "⇐"
<Multi_key> <equal> <Up>            : "⇑"
<Multi_key> <equal> <Down>           : "⇓"
<Multi_key> <Left> <equal> <Right>       : "⇔"
<Multi_key> <Up> <equal> <Down>         : "⇕"
<Multi_key> <bar> <greater>           : "‣"
<Multi_key> <rparen> <greater>         : "➤"

#
# Maths
#
<Multi_key> <E> <E>               : "∃" # there exists
<Multi_key> <exclam> <E> <E>          : "∄" # there does not exist
<Multi_key> <A> <A>               : "∀" # for all
<Multi_key> <plus> <minus>           : "±"
<Multi_key> <minus> <plus>           : "∓"
<Multi_key> <less> <equal>           : "≤"
<Multi_key> <greater> <equal>          : "≥"
<Multi_key> <equal> <equal> <equal>       : "≡"
<Multi_key> <slash> <equal>           : "≠"
<Multi_key> <exclam> <equal>          : "≠"
<Multi_key> <slash> <less>           : "≮"
<Multi_key> <exclam> <less>           : "≮"
<Multi_key> <slash> <greater>          : "≯"
<Multi_key> <exclam> <greater>         : "≯"
<Multi_key> <asciitilde> <equal>        : "≈"
<Multi_key> <equal> <asciitilde>        : "≈"
<Multi_key> <equal> <slash> <asciitilde>    : "≉"
<Multi_key> <equal> <exclam> <asciitilde>    : "≉"
<Multi_key> <v> <slash>             : "√"
<Multi_key> <8> <8>               : "∞"
<Multi_key> <asciicircum> <0>          : "⁰"
<Multi_key> <asciicircum> <1>          : "¹"
<Multi_key> <asciicircum> <2>          : "²"
<Multi_key> <asciicircum> <3>          : "³"
<Multi_key> <asciicircum> <4>          : "⁴"
<Multi_key> <asciicircum> <5>          : "⁵"
<Multi_key> <asciicircum> <6>          : "⁶"
<Multi_key> <asciicircum> <7>          : "⁷"
<Multi_key> <asciicircum> <8>          : "⁸"
<Multi_key> <asciicircum> <9>          : "⁹"
<Multi_key> <asciicircum> <plus>        : "⁺"
<Multi_key> <asciicircum> <minus>        : "⁻"
<Multi_key> <asciicircum> <equal>        : "⁼"
<Multi_key> <asciicircum> <parenleft>      : "⁽"
<Multi_key> <asciicircum> <parenright>     : "⁾"
<Multi_key> <asciicircum> <i>          : "ⁱ"
<Multi_key> <asciicircum> <n>          : "ⁿ"
Multi_key> <underscore> <0>           : "₀"
<Multi_key> <underscore> <1>          : "₁"
<Multi_key> <underscore> <2>          : "₂"
<Multi_key> <underscore> <3>          : "₃"
<Multi_key> <underscore> <4>          : "₄"
<Multi_key> <underscore> <5>          : "₅"
<Multi_key> <underscore> <6>          : "₆"
<Multi_key> <underscore> <7>          : "₇"
<Multi_key> <underscore> <8>          : "₈"
<Multi_key> <underscore> <9>          : "₉"
<Multi_key> <underscore> <plus>         : "₊"
<Multi_key> <underscore> <minus>        : "₋"
<Multi_key> <underscore> <equal>        : "₌"
<Multi_key> <underscore> <parenleft>      : "₍"
<Multi_key> <underscore> <parenright>      : "₎"
<Multi_key> <underscore> <i>          : "ᵢ"
<Multi_key> <underscore> <n>          : "ₙ"
<Multi_key> <d> <R>               : "ℝ"
<Multi_key> <d> <Z>               : "ℤ"
<Multi_key> <d> <Q>               : "ℚ"

#
# Music
#
<Multi_key> <numbersign> <b>          : "♭" # MUSIC FLAT SIGN
<Multi_key> <numbersign> <f>          : "♮" # MUSIC NATURAL SIGN
<Multi_key> <numbersign> <equal>        : "♮" # MUSIC NATURAL SIGN
<Multi_key> <numbersign> <numbersign>      : "♯" # MUSIC SHARP SIGN
<Multi_key> <numbersign> <G>          : "𝄞" # MUSICAL SYMBOL G CLEF
<Multi_key> <numbersign> <F>          : "𝄢" # MUSICAL SYMBOL F CLEF
<Multi_key> <numbersign> <C>          : "𝄡" # MUSICAL SYMBOL C CLEF
<Multi_key> <numbersign> <o> <slash>      : "♪" # EIGHTH NOTE
<Multi_key> <numbersign> <o> <o>        : "♫" # BEAMED EIGHTH NOTES
<Multi_key> <numbersign> <percent>       : "♫" # BEAMED EIGHTH NOTES

Emojis

Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να βάλουμε emojis. Μια λίστα για να προσθέσουμε στο αρχείο ή καλύτερα να κάνουμε include υπάρχει εδώ

Παραπομπές