Κτίσε και εσύ το minitube, μπορείς σε ubuntu 18.04LTS

Καλησπέρα,
Έκανα έναν οδηγό στο πως να κτίσεις το minitube σε ubuntu 18.04LTS. Ο προγραμματιστής στο πακέτο που διανέμει έχει θεματάκια έτσι είτε πας Flatpak με παλιά έκδοση, είτε μπορείς να το κτίσεις όπως θα δείτε αναλυτικότερα στο blog μου.

Συνοπτικά θα πρέπει να εκτελέσετε τα εξής βήματα:

  1. Να εγκαταστήσετε την libmpv και εξαρτήσεις για κτίσιμο γενικότερα:
sudo apt-get install git dh-autoreconf build-essential libfreetype6-dev libfribidi-dev libfontconfig1-dev yasm libmp3lame-dev libx264-dev libfdk-aac-dev python libssl1.0-dev libpulse-dev python-pip
sudo -H pip install -g youtube-dl
git clone https://github.com/mpv-player/mpv-build.git
cd mpv-build
echo --enable-libx264 >> ffmpeg_options
echo --enable-libmp3lame >> ffmpeg_options
echo --enable-libfdk-aac >> ffmpeg_options
echo --enable-nonfree >> ffmpeg_options
echo --enable-libmpv-shared > mpv_options
./use-mpv-custom v0.29.1
./update
./rebuild -j4
sudo ./install
cd ..
  1. Να ορίσεις το /usr/local/lib στη μεταβλητή LD_LIBRARY_PATH.
  2. Να κάνεις το youtube data api v3 key πηγαίνοντας στο https://console.developers.google.com
  3. Να εκτελέσεις τις εντολές (όπου ^API_KEY^ το κλειδί που έκανες στο προηγούμενο βήμα):
git clone --recursive https://github.com/flaviotordini/minitube.git
git checkout -b v3.0 tags/3.0
qmake "DEFINES += APP_GOOGLE_API_KEY=^API_KEY^"
make
  1. Δοκιμαστικό τρέξιμο με την εντολή:
./build/target/minitube
  1. Μετά το εγκαθιστάς με την εντολή:
sudo make install
4 Likes