Κατάφερα την προεπισκόπηση

Συνέχιση της συζήτησης από το Script για να πάρεις με curl ένα URL που αλλάζει καθημερινά:

Εδώ είχα πει για πλάκα ότι θα σας ρωτήσω πως να το κάνω. Λέω ότι είναι πλάκα γιατί στην πραγματικότητα δεν ήθελα να σας βάλω σε μπελάδες. Ήθελα όμως να το κάνω αυτό. Κατάφερα κάτι

Ο κωδικας (για την Ομόνοια μόνο) είναι αυτός:

import pyautogui
import sys
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QMainWindow, QLabel, QGraphicsOpacityEffect
from PyQt5.QtCore import Qt
from PyQt5.QtMultimedia import QMediaPlayer, QMediaContent
from PyQt5.QtMultimediaWidgets import QVideoWidget
from PyQt5.QtCore import Qt
from PyQt5.QtCore import QUrl

app = QApplication(sys.argv)
window = QMainWindow()
window.setGeometry(500, 100, 700, 700)
window.setWindowOpacity(1.0)
window.setWindowFlags(Qt.FramelessWindowHint)
video_widget = QVideoWidget()

player = QMediaPlayer()
player.setVideoOutput(video_widget)

url = "https://pluto13.cybex.gr/hls/mc112302288093909165.m3u8"
media = QMediaContent(QUrl(url))
player.setMedia(media)

window.setCentralWidget(video_widget)

is_playing = False
try:
  while True:
    app.processEvents()
    x, y = pyautogui.position()
    if x > 1320 and x < 1555 and y > 203 and y < 390:
      if not is_playing:
        window.show()
        player.play()
        is_playing = True
    else:
      if is_playing:
        window.close()
        player.stop()
        is_playing = False
except KeyboardInterrupt:
  window.close()
  sys.exit(app.exec_())

7 «Μου αρέσει»