Επιπλέον χώρος σε Linux εικονική μηχανή στο android.


Title: Επιπλέον χώρος σε Linux εικονική μηχανή στο android.
Alternative Title: Extra space in Linux virtual machine on android.
Contributor: @nikaskonstantinos
Language: el
Date Issued: 14/08/2021
Publisher: Linux User Forum – Το forum των Ελλήνων χρηστών Linux – https://linux-user.gr/
Description: How can we add extra space to a qemu kvm Alpine Linux virtual machine running in the Termux app on an Android device.
Category: Αντιμετώπιση προβλημάτων
Tags: howto, linux, termux, alpine, android


Πηγές:
https://gist.github.com/oofnikj/e79aef095cd08756f7f26ed244355d62
https://github.com/egandro/docker-qemu-arm/

Πώς μπορούμε να αυξήσουμε τη χωρητικότητα σε μια εικονική μηχανή qemu/kvm η οποία εκτελείται στην εφαρμογή termux σε μία android συσκευή;
Ειδικότερα, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή
qemu-img create -f qcow2
ή κάποια άλλη εντολή
στην παρακάτω περίπτωση.

Εδώ και λίγο καιρό, χάρη στο αποθετήριο

https://github.com/egandro/docker-qemu-arm/

κατάφερα τελικά να τρέχω docker ή podman ή lxc containers σε μία εικονική μηχανή Alpine Linux σε Android smartphone.

Αυτό γίνεται από την εφαρμογή termux ως εξής:

curl -o termux-setup.sh https://raw.githubusercontent.com/egandro/docker-qemu-arm/master/termux-setup.sh && chmod 755 ./termux-setup.sh && ./termux-setup.sh

Και έπειτα:

cd alpine && ./startqemu.sh

Για να χρησιμοποιήσουμε τις θύρες που επιθυμούμε επεξεργαζόμαστε το αρχείο startqemu.sh.

Καλό είναι να έχουμε ένα backup του αρχικού startqemu.sh πριν την επεξεργασία με τον nano ή τον επεξεργαστή που χρησιμοποιούμε.

cd alpine
cp startqemu.sh startqemu.sh.backup
nano startqemu.sh

Προσθέτουμε μετά τη γραμμή
hostfwd=tcp::2222-:22
με port forwarding τις κατάλληλες θύρες και όσες θύρες επιθυμούμε με κόμμα.
Για παράδειγμα:
hostfwd=tcp::1080-:80, hostfwd=tcp::8080-:8080
στο τοπικό δίκτυο, ή
hostfwd=tcp:127.0.0.1:1080-:80, hostfwd=tcp:127.0.0.1:8080-:8080
στη συσκευή μας μόνο.
Οι θύρες που χρησιμοποιούμε πρέπει να είναι μεγαλύτερες από την 1024.

Το αρχείο μας παίρνει για παράδειγμα την παρακάτω μορφή:

qemu-system-x86_64 -machine q35 -m 1024 -smp cpus=2 -cpu qemu64 \ -drive if=pflash,format=raw,read-only,file=$PREFIX/share/qemu/edk2-x86_64-code.fd \ -netdev user,id=n1,hostfwd=tcp::2222-:22,hostfwd=tcp::1080-:80,hostfwd=tcp::8080-:8080 -device virtio-net,netdev=n1 \ -nographic alpine.img

Παρά την αναβάθμιση του @egandro
https://github.com/egandro/docker-qemu-arm/
στο gist του @oofnikj στο github
https://gist.github.com/oofnikj/e79aef095cd08756f7f26ed244355d62
με την οποία επιτυγχάνεται ο σκοπός μας, ο χώρος παραμένει κάπως περιορισμένος.
Μπορείτε να βοηθήσετε;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Καλόν Δεκαπενταύγουστο.