Εγκατάσταση docker σε linux mint.

Βημα πρώτο:

Bάση του Install Docker Engine on Ubuntu | Docker Documentation τρέχουμε τις εξής εντολές:

sudo apt-get remove docker docker-engine docker.io containerd runc
sudo apt-get update
sudo apt-get install \
  ca-certificates \
  curl \
  gnupg \
  lsb-release
sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg

 echo \
 "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
 $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

Μετά θα πρέπει να ανοίξουμε το /etc/apt/sources.list.d/docker.list

Θα δείτε κάτι του στύλ:

deb [arch=amd64 signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu  tricia stable

Θα στην παραπάνω εγγραφή θα πρέπει να αντικαταστήσεις την λέξη tricia ή όποιες άλλο με τον παρακάτω πίνακα:

mint_version ubuntu_version
tricia bionic
tina bionic
tara bionic
uma focal
ulyssa focal
ulyana focal
vanessa jammy

Στην στήλη mint_version είναι όλες οι πιθανές λέξεις που έχει και στο ubuntu_version οποιαδήποτε αντίστοιχη του ubuntu. Θα πρέπει να δείτε ποιες είναι μετά το https://download.docker.com/linux/ubuntu στο /etc/apt/sources.list.d/docker.list και να τις αντικαταστήσετε.

4 «Μου αρέσει»

@pc_magas έχω καιρό να ασχοληθώ με το docker μετά από μια έντονη περίοδο ενασχόλησης με αυτό. Ποια είναι η γνώμη σου για το docker compose στη θέση του docker-compose, αν δεν είμαι εκτός θέματος. Έχει να κάνει μόνο με Official κατάσταση; Πολύ κατατοπιστικές οι οδηγίες σου για το mint.

docker compose → go lang the next level v.2
docker-compose → python the original v.1

2 «Μου αρέσει»

Well ήταν μια last minute παρένθεση στην χθεσινή ομιλία μου στην FOSSCOMM. Ήθελα να δώσω μια πληρότητα στις διαφάνιες έτσι έβαλα Link.

2 «Μου αρέσει»

Έχει να κάνει μόνο με Official κατάσταση;

Nαι

Ποια είναι η γνώμη σου για το docker compose στη θέση του docker-compose, αν δεν είμαι εκτός θέματος.

Τι Γιάννης τι Γιαννάκης

1 «Μου αρέσει»

Ίσως αξίζει να πω και το rationale το γιατί παίζει.
Το linux mint (όχι η έκδοση LMDE) πατά πάνω σε ubuntu. Ως εκ τούτου πληθώρα core πακέτων (kernel, core libs κλπ κλπ) actually είναι από την έκδοση ubuntu που βασίζετε το mint.

Άρα ρυθμίζοντας τα αποθετήρια να τραβούν από την έκδοση των πακέτων του ubuntu που πατά το mint είναι compartible. Άρα το πινακάκι που έβαλα παραπάνω δεν είναι randomly generated αλλά βασιζόμενο στο All Versions - Linux Mint

Ως εκ τούτου ορίζοντας στο /etc/apt/sources.list.d την έκδοση ubuntu just works.