Εγκατάσταση Docker και Docker compose στο linux. Έκδοση Οκτώβριος 2022.


Φωτογραφία του Artem Podrez: https://www.pexels.com/photo/paper-cutouts-on-a-blue-surface-7048035/

Με την εντολή docker καθώς και με τη νέα εντολή docker compose(αντί της docker-compose), μπορούμε να εγκαταστήσουμε εφαρμογές στον υπολογιστή μας, σε “μόνωση”, μέσα σε κοντέινερ, χωρίς να κάνουμε εγκατάσταση στο σύστημά μας.
Προϋπόθεση, να έχουμε εγκατεστημένο το docker και το docker compose.
Η εγκατάσταση του docker γίνεται ως εξής:

  1. Εγκατάσταση Docker.
curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh
sh get-docker.sh

Για να επιβεβαιώσουμε την εγκατάσταση κάνουμε επανασύνδεση και πληκτρολογούμε
sudo docker version.
Για την εγκατάσταση του docker compose, το οποίο θα μας χρησιμεύσει στην ανάπτυξη σύνθετων εφαρμογών μέσα από απλά και λιτά αρχεία τύπου yaml εκτελούμε τις παρακάτω εντολές :
2. Εγκατάσταση Docker compose.

ARCH=$(uname -m) && [[ "${ARCH}" == "armv7l" ]] && ARCH="armv7"
sudo mkdir -p /usr/local/lib/docker/cli-plugins
sudo curl -SL "https://github.com/docker/compose/releases/latest/download/docker-compose-linux-${ARCH}" -o /usr/local/lib/docker/cli-plugins/docker-compose
sudo chmod +x /usr/local/lib/docker/cli-plugins/docker-compose

Επιβεβαιώνουμε την εγκατάσταση με την εντολή docker compose version.
Πηγή:

Από την παραπάνω ιστοσελίδα μπορούμε επίσης, να εγκαταστήσουμε πληθώρα εφαρμογών για όλους τους τύπους αρχιτεκτονικής υπολογιστών 64bit, 32bit(όχι για πολύ ακόμα) και arm 64bit.
Επίσημο αποθετήριο του Docker, από το οποίο μπορούμε επίσης να ανακαλύψουμε πολλά ενδιαφέροντα κοντέινερ, είναι το παρακάτω:
https://hub.docker.com/
Καλή επιτυχία!!!

3 «Μου αρέσει»