Χάθηκαν 3 μέρες από το syslog?

Διατηρώ ένα VPS με openvpn, torrents κλπ, με τον οποίο δεν είχα αλληλεπιδράσει για λίγες μέρες, σήμερα πήγα να συνδεθώ με ssh και άργησε αρκετή ώρα, μετά παρατήρησα ότι ότι στο /var/log/syslog.1
σταματάνε οι καταγραφές στις Aug 23 10:32:20 και αρχίζουν στις Aug 26 18:08:59, μάλλον τη στιγμή που συνδέθηκα σήμερα με ssh. Υπάρχουν κάτι σφάλματα στο τέλος της 23 Aug, που καταλαβαίνω ότι παραπέμπουν σε υπηρεσίες που απέτυχαν να αποκτήσουν πόρους? Παραθέτω το κομμάτι syslog με αποκομένες τις προφανές ευπαθές πληροφορίες :

Περίληψη

Aug 23 10:23:36 dbus-daemon[605]: [system] Successfully activated service ‘org.freedesktop.nm_dispatcher’
Aug 23 10:23:36 systemd[1]: Started Network Manager Script Dispatcher Service.
Aug 23 10:23:36 nm-dispatcher: req:1 ‘dhcp4-change’ [eth1]: new request (2 scripts)
Aug 23 10:23:36 nm-dispatcher: req:1 ‘dhcp4-change’ [eth1]: start running ordered scripts…
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.336249] INFO: task jbd2/vda1-8:302 blocked for more than 120 seconds.
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.336676] Not tainted 4.15.0-112-generic #113-Ubuntu
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.337038] “echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs” disables this message.
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.337403] jbd2/vda1-8 D 0 302 2 0x80000000
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.337413] Call Trace:
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.337450] __schedule+0x24e/0x880
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.337480] ? wait_woken+0x80/0x80
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.337485] schedule+0x2c/0x80
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.337508] jbd2_journal_commit_transaction+0x244/0x1720
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.337514] ? __switch_to_asm+0x41/0x70
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.337519] ? __switch_to_asm+0x35/0x70
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.337524] ? __switch_to_asm+0x41/0x70
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.337528] ? __switch_to_asm+0x35/0x70
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.337533] ? __switch_to_asm+0x41/0x70
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.337537] ? __switch_to_asm+0x35/0x70
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.337542] ? __switch_to_asm+0x41/0x70
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.337549] ? wait_woken+0x80/0x80
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.337570] ? lock_timer_base+0x6b/0x90
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.337578] kjournald2+0xc8/0x270
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.337583] ? kjournald2+0xc8/0x270
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.337588] ? wait_woken+0x80/0x80
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.337594] kthread+0x121/0x140
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.337599] ? commit_timeout+0x20/0x20
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.337603] ? kthread_create_worker_on_cpu+0x70/0x70
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.337609] ret_from_fork+0x35/0x40
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.337650] INFO: task openvpn:974 blocked for more than 120 seconds.
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.338009] Not tainted 4.15.0-112-generic #113-Ubuntu
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.338325] “echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs” disables this message.
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.338678] openvpn D 0 974 1 0x00000000
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.338685] Call Trace:
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.338696] __schedule+0x24e/0x880
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.338702] ? bit_wait+0x60/0x60
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.338706] schedule+0x2c/0x80
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.338711] io_schedule+0x16/0x40
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.338715] bit_wait_io+0x11/0x60
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.338720] __wait_on_bit_lock+0x5d/0xc0
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.338725] out_of_line_wait_on_bit_lock+0x90/0xb0
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.338732] ? bit_waitqueue+0x40/0x40
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.338759] __lock_buffer+0x33/0x40
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.338765] do_get_write_access+0x263/0x420
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.338771] ? add_timer+0x124/0x280
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.338777] jbd2_journal_get_write_access+0x51/0x80
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.338783] __ext4_journal_get_write_access+0x48/0x80
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.338788] ext4_reserve_inode_write+0x93/0xb0
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.338792] ? ext4_dirty_inode+0x48/0x70
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.338796] ext4_mark_inode_dirty+0x53/0x1d0
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.338801] ? __ext4_journal_start_sb+0x6d/0x120
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.338805] ext4_dirty_inode+0x48/0x70
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.338814] __mark_inode_dirty+0x11d/0x3b0
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.338822] generic_update_time+0x80/0xd0
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.338827] ? current_time+0x32/0x70
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.338832] file_update_time+0xd1/0x110
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.338836] ? __ext4_journal_stop+0x3d/0xb0
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.338852] __generic_file_write_iter+0x9c/0x1d0
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.338857] ? __mark_inode_dirty+0x16b/0x3b0
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.338864] ext4_file_write_iter+0x128/0x3c0
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.338871] new_sync_write+0xe7/0x140
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.338877] __vfs_write+0x29/0x40
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.338881] vfs_write+0xb1/0x1a0
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.338886] SyS_write+0x5c/0xe0
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.338894] do_syscall_64+0x73/0x130
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.338900] entry_SYSCALL_64_after_hwframe+0x41/0xa6
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.338907] RIP: 0033:0x7f1c53301291
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.338911] RSP: 002b:00007ffe6156ea68 EFLAGS: 00000246 ORIG_RAX: 0000000000000001
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.338917] RAX: ffffffffffffffda RBX: 000055c83bb7c610 RCX: 00007f1c53301291
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.338920] RDX: 000000000000002b RSI: 00007ffe6156ea90 RDI: 0000000000000004
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.338922] RBP: 00007ffe6156ea90 R08: 0000000000000001 R09: 0000000000000000
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.338925] R10: 00007ffe6156ec92 R11: 0000000000000246 R12: 000000000000002b
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.338928] R13: 0000000000000004 R14: 000055c83bb931e0 R15: 000055c83bb94820
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.338942] INFO: task tor:1788 blocked for more than 120 seconds.
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.339283] Not tainted 4.15.0-112-generic #113-Ubuntu
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.339604] “echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs” disables this message.
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.339974] tor D 0 1788 1 0x00000100
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.340017] Call Trace:
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.340111] __schedule+0x24e/0x880
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.340118] ? bit_wait+0x60/0x60
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.340122] schedule+0x2c/0x80
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.340126] io_schedule+0x16/0x40
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.340130] bit_wait_io+0x11/0x60
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.340135] __wait_on_bit+0x4c/0x90
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.340141] ? ext4_getblk+0xa9/0x190
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.340147] out_of_line_wait_on_bit+0x90/0xb0
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.340153] ? bit_waitqueue+0x40/0x40
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.340158] __wait_on_buffer+0x32/0x40
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.340164] ext4_find_entry+0x251/0x4f0
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.340197] ? common_perm+0x59/0x130
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.340203] ext4_lookup+0x81/0x210
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.340210] path_openat+0xbb3/0x18b0
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.340219] do_filp_open+0x9b/0x110
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.340226] ? __switch_to_asm+0x41/0x70
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.340233] ? __check_object_size+0xc8/0x1b0
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.340239] ? __alloc_fd+0x46/0x170
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.340245] do_sys_open+0x1ba/0x2c0
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.340248] ? do_sys_open+0x1ba/0x2c0
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.340253] SyS_openat+0x14/0x20
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.340258] do_syscall_64+0x73/0x130
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.340265] entry_SYSCALL_64_after_hwframe+0x41/0xa6
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.340269] RIP: 0033:0x7f3569d55dbe
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.340271] RSP: 002b:00007ffedcd58840 EFLAGS: 00000293 ORIG_RAX: 0000000000000101
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.340276] RAX: ffffffffffffffda RBX: 0000560c74760d60 RCX: 00007f3569d55dbe
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.340278] RDX: 0000000000080241 RSI: 0000560c73cf9510 RDI: 00000000ffffff9c
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.340281] RBP: 0000560c73cf9510 R08: 0000000000000000 R09: 0000000000000012
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.340283] R10: 0000000000000180 R11: 0000000000000293 R12: 0000000000000241
Aug 23 10:28:19 kernel: [1116730.340285] R13: 0000000000000180 R14: 0000000000000180 R15: 0000560c73cf9510
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.168249] INFO: task jbd2/vda1-8:302 blocked for more than 120 seconds.
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.168636] Not tainted 4.15.0-112-generic #113-Ubuntu
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.168979] “echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs” disables this message.
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.169340] jbd2/vda1-8 D 0 302 2 0x80000000
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.169350] Call Trace:
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.169377] __schedule+0x24e/0x880
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.169391] ? wait_woken+0x80/0x80
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.169395] schedule+0x2c/0x80
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.169404] jbd2_journal_commit_transaction+0x244/0x1720
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.169411] ? __switch_to_asm+0x41/0x70
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.169415] ? __switch_to_asm+0x35/0x70
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.169420] ? __switch_to_asm+0x41/0x70
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.169425] ? __switch_to_asm+0x35/0x70
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.169429] ? __switch_to_asm+0x41/0x70
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.169434] ? __switch_to_asm+0x35/0x70
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.169438] ? __switch_to_asm+0x41/0x70
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.169445] ? wait_woken+0x80/0x80
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.169453] ? lock_timer_base+0x6b/0x90
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.169460] kjournald2+0xc8/0x270
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.169465] ? kjournald2+0xc8/0x270
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.169470] ? wait_woken+0x80/0x80
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.169476] kthread+0x121/0x140
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.169481] ? commit_timeout+0x20/0x20
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.169485] ? kthread_create_worker_on_cpu+0x70/0x70
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.169490] ret_from_fork+0x35/0x40
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.169528] INFO: task openvpn:974 blocked for more than 120 seconds.
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.169880] Not tainted 4.15.0-112-generic #113-Ubuntu
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.170227] “echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs” disables this message.
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.170625] openvpn D 0 974 1 0x00000000
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.170632] Call Trace:
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.170643] __schedule+0x24e/0x880
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.170649] ? bit_wait+0x60/0x60
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.170653] schedule+0x2c/0x80
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.170658] io_schedule+0x16/0x40
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.170662] bit_wait_io+0x11/0x60
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.170667] __wait_on_bit_lock+0x5d/0xc0
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.170673] out_of_line_wait_on_bit_lock+0x90/0xb0
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.170679] ? bit_waitqueue+0x40/0x40
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.170686] __lock_buffer+0x33/0x40
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.170692] do_get_write_access+0x263/0x420
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.170697] ? add_timer+0x124/0x280
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.170703] jbd2_journal_get_write_access+0x51/0x80
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.170709] __ext4_journal_get_write_access+0x48/0x80
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.170715] ext4_reserve_inode_write+0x93/0xb0
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.170719] ? ext4_dirty_inode+0x48/0x70
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.170723] ext4_mark_inode_dirty+0x53/0x1d0
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.170728] ? __ext4_journal_start_sb+0x6d/0x120
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.170732] ext4_dirty_inode+0x48/0x70
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.170738] __mark_inode_dirty+0x11d/0x3b0
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.170745] generic_update_time+0x80/0xd0
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.170750] ? current_time+0x32/0x70
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.170785] file_update_time+0xd1/0x110
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.170795] ? __ext4_journal_stop+0x3d/0xb0
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.170804] __generic_file_write_iter+0x9c/0x1d0
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.170809] ? __mark_inode_dirty+0x16b/0x3b0
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.170815] ext4_file_write_iter+0x128/0x3c0
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.170822] new_sync_write+0xe7/0x140
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.170829] __vfs_write+0x29/0x40
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.170833] vfs_write+0xb1/0x1a0
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.170838] SyS_write+0x5c/0xe0
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.170846] do_syscall_64+0x73/0x130
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.170852] entry_SYSCALL_64_after_hwframe+0x41/0xa6
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.170860] RIP: 0033:0x7f1c53301291
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.170863] RSP: 002b:00007ffe6156ea68 EFLAGS: 00000246 ORIG_RAX: 0000000000000001
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.170869] RAX: ffffffffffffffda RBX: 000055c83bb7c610 RCX: 00007f1c53301291
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.170871] RDX: 000000000000002b RSI: 00007ffe6156ea90 RDI: 0000000000000004
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.170874] RBP: 00007ffe6156ea90 R08: 0000000000000001 R09: 0000000000000000
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.170876] R10: 00007ffe6156ec92 R11: 0000000000000246 R12: 000000000000002b
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.170879] R13: 0000000000000004 R14: 000055c83bb931e0 R15: 000055c83bb94820
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.170893] INFO: task tor:1788 blocked for more than 120 seconds.
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.171226] Not tainted 4.15.0-112-generic #113-Ubuntu
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.171547] “echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs” disables this message.
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.171912] tor D 0 1788 1 0x00000100
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.171919] Call Trace:
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.171931] __schedule+0x24e/0x880
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.171937] ? bit_wait+0x60/0x60
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.171941] schedule+0x2c/0x80
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.171945] io_schedule+0x16/0x40
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.171949] bit_wait_io+0x11/0x60
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.171953] __wait_on_bit+0x4c/0x90
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.171960] ? ext4_getblk+0xa9/0x190
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.171965] out_of_line_wait_on_bit+0x90/0xb0
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.171972] ? bit_waitqueue+0x40/0x40
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.171977] __wait_on_buffer+0x32/0x40
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.171983] ext4_find_entry+0x251/0x4f0
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.171994] ? common_perm+0x59/0x130
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.172000] ext4_lookup+0x81/0x210
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.172019] path_openat+0xbb3/0x18b0
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.172118] do_filp_open+0x9b/0x110
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.172125] ? __switch_to_asm+0x41/0x70
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.172133] ? __check_object_size+0xc8/0x1b0
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.172139] ? __alloc_fd+0x46/0x170
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.172144] do_sys_open+0x1ba/0x2c0
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.172148] ? do_sys_open+0x1ba/0x2c0
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.172153] SyS_openat+0x14/0x20
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.172158] do_syscall_64+0x73/0x130
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.172164] entry_SYSCALL_64_after_hwframe+0x41/0xa6
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.172169] RIP: 0033:0x7f3569d55dbe
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.172172] RSP: 002b:00007ffedcd58840 EFLAGS: 00000293 ORIG_RAX: 0000000000000101
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.172176] RAX: ffffffffffffffda RBX: 0000560c74760d60 RCX: 00007f3569d55dbe
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.172179] RDX: 0000000000080241 RSI: 0000560c73cf9510 RDI: 00000000ffffff9c
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.172182] RBP: 0000560c73cf9510 R08: 0000000000000000 R09: 0000000000000012
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.172184] R10: 0000000000000180 R11: 0000000000000293 R12: 0000000000000241
Aug 23 10:30:19 kernel: [1116851.172186] R13: 0000000000000180 R14: 0000000000000180 R15: 0000560c73cf9510
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.000478] INFO: task jbd2/vda1-8:302 blocked for more than 120 seconds.
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.000936] Not tainted 4.15.0-112-generic #113-Ubuntu
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.001274] “echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs” disables this message.
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.001631] jbd2/vda1-8 D 0 302 2 0x80000000
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.001641] Call Trace:
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.001668] __schedule+0x24e/0x880
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.001681] ? wait_woken+0x80/0x80
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.001686] schedule+0x2c/0x80
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.001695] jbd2_journal_commit_transaction+0x244/0x1720
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.001702] ? __switch_to_asm+0x41/0x70
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.001706] ? __switch_to_asm+0x35/0x70
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.001711] ? __switch_to_asm+0x41/0x70
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.001716] ? __switch_to_asm+0x35/0x70
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.001720] ? __switch_to_asm+0x41/0x70
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.001725] ? __switch_to_asm+0x35/0x70
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.001729] ? __switch_to_asm+0x41/0x70
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.001736] ? wait_woken+0x80/0x80
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.001744] ? lock_timer_base+0x6b/0x90
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.001751] kjournald2+0xc8/0x270
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.001756] ? kjournald2+0xc8/0x270
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.001761] ? wait_woken+0x80/0x80
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.001767] kthread+0x121/0x140
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.001772] ? commit_timeout+0x20/0x20
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.001776] ? kthread_create_worker_on_cpu+0x70/0x70
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.001811] ret_from_fork+0x35/0x40
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.001831] INFO: task systemd-journal:401 blocked for more than 120 seconds.
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.002171] Not tainted 4.15.0-112-generic #113-Ubuntu
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.002573] “echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs” disables this message.
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.003113] systemd-journal D 0 401 1 0x00000100
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.003120] Call Trace:
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.003132] __schedule+0x24e/0x880
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.003138] schedule+0x2c/0x80
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.003144] wait_transaction_locked+0x8a/0xd0
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.003151] ? wait_woken+0x80/0x80
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.003156] add_transaction_credits+0x1cd/0x2b0
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.003162] ? __wake_up_common_lock+0x8e/0xc0
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.003167] start_this_handle+0xfd/0x400
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.003172] ? _cond_resched+0x19/0x40
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.003180] ? kmem_cache_alloc+0x161/0x1c0
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.003185] jbd2__journal_start+0xda/0x1e0
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.003191] ? ext4_dirty_inode+0x32/0x70
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.003197] __ext4_journal_start_sb+0x6d/0x120
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.003201] ext4_dirty_inode+0x32/0x70
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.003208] __mark_inode_dirty+0x11d/0x3b0
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.003214] ? dentry_free+0x3f/0x90
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.003220] generic_update_time+0x80/0xd0
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.003225] ? current_time+0x32/0x70
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.003230] file_update_time+0xd1/0x110
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.003235] ext4_page_mkwrite+0x73/0x530
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.003241] ? number+0x30a/0x330
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.003264] do_page_mkwrite+0x35/0x90
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.003269] do_wp_page+0x22c/0x4a0
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.003275] __handle_mm_fault+0xc4f/0x1290
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.003283] handle_mm_fault+0xb1/0x210
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.003309] __do_page_fault+0x281/0x4b0
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.003316] do_page_fault+0x2e/0xe0
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.003320] ? async_page_fault+0x2f/0x50
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.003327] do_async_page_fault+0x51/0x80
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.003331] async_page_fault+0x45/0x50
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.003338] RIP: 0033:0x7f5bba8e6d6a
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.003341] RSP: 002b:00007ffce19d53f0 EFLAGS: 00010202
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.003347] RAX: 00007f5bb3bfbb28 RBX: 0000000000000069 RCX: 00007f5bba8e6e09
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.003350] RDX: 0000000000000000 RSI: 00007ffce19d5410 RDI: 000056063f135530
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.003352] RBP: 0000000000000001 R08: 0000000000000000 R09: 0000000001034b28
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.003355] R10: 00007ffce19d5390 R11: 0000000000000000 R12: 00007ffce19d5520
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.003357] R13: 00007ffce19d5518 R14: 000056063f13aef0 R15: 00000103f1be8acb
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.003367] INFO: task systemd-timesyn:547 blocked for more than 120 seconds.
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.003756] Not tainted 4.15.0-112-generic #113-Ubuntu
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.004357] “echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs” disables this message.
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.004784] systemd-timesyn D 0 547 1 0x00000104
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.004791] Call Trace:
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.004805] __schedule+0x24e/0x880
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.004811] schedule+0x2c/0x80
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.004817] wait_transaction_locked+0x8a/0xd0
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.004824] ? wait_woken+0x80/0x80
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.004830] add_transaction_credits+0x1cd/0x2b0
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.004836] ? task_dump_owner+0x6d/0xf0
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.004841] start_this_handle+0xfd/0x400
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.004846] ? _cond_resched+0x19/0x40
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.004852] ? kmem_cache_alloc+0x161/0x1c0
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.004857] jbd2__journal_start+0xda/0x1e0
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.004862] ? ext4_dirty_inode+0x32/0x70
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.004866] __ext4_journal_start_sb+0x6d/0x120
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.004871] ext4_dirty_inode+0x32/0x70
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.004877] __mark_inode_dirty+0x11d/0x3b0
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.004881] ext4_setattr+0x203/0xa50
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.004888] notify_change+0x2eb/0x440
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.004895] utimes_common+0xd9/0x1a0
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.004903] ? user_path_at_empty+0x36/0x40
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.004936] do_utimes+0x125/0x150
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.004943] SyS_utimensat+0x84/0xd0
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.004952] do_syscall_64+0x73/0x130
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.004956] ? do_syscall_64+0x73/0x130
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.004963] entry_SYSCALL_64_after_hwframe+0x41/0xa6
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.004967] RIP: 0033:0x7f1bf0b4178f
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.004970] RSP: 002b:00007ffe3232cff8 EFLAGS: 00000202 ORIG_RAX: 0000000000000118
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.004975] RAX: ffffffffffffffda RBX: 0000000000000000 RCX: 00007f1bf0b4178f
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.004977] RDX: 0000000000000000 RSI: 00007ffe3232d010 RDI: 00000000ffffff9c
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.004979] RBP: 000000000000000e R08: 0000000000000000 R09: 0000000000000000
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.004982] R10: 0000000000000000 R11: 0000000000000202 R12: 00007ffe3232d010
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.005011] R13: 00000000ffffffff R14: ffffffffffffffff R15: 00000000ffffffff
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.005040] INFO: task rs:main Q:Reg:702 blocked for more than 120 seconds.
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.005419] Not tainted 4.15.0-112-generic #113-Ubuntu
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.005753] “echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs” disables this message.
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.006140] rs:main Q:Reg D 0 702 1 0x00000000
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.006147] Call Trace:
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.006159] __schedule+0x24e/0x880
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.006165] schedule+0x2c/0x80
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.006171] wait_transaction_locked+0x8a/0xd0
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.006177] ? wait_woken+0x80/0x80
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.006182] add_transaction_credits+0x1cd/0x2b0
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.006188] ? __switch_to_asm+0x41/0x70
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.006193] ? __switch_to_asm+0x35/0x70
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.006198] ? __switch_to_asm+0x41/0x70
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.006202] start_this_handle+0xfd/0x400
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.006208] ? __switch_to_asm+0x35/0x70
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.006212] ? _cond_resched+0x19/0x40
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.006218] ? kmem_cache_alloc+0x161/0x1c0
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.006223] jbd2__journal_start+0xda/0x1e0
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.006227] ? ext4_dirty_inode+0x32/0x70
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.006231] __ext4_journal_start_sb+0x6d/0x120
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.006236] ext4_dirty_inode+0x32/0x70
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.006241] __mark_inode_dirty+0x11d/0x3b0
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.006248] generic_update_time+0x80/0xd0
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.006253] ? current_time+0x32/0x70
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.006259] file_update_time+0xd1/0x110
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.006266] __generic_file_write_iter+0x9c/0x1d0
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.006280] ? inotify_handle_event+0x11c/0x150
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.006288] ext4_file_write_iter+0x128/0x3c0
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.006295] new_sync_write+0xe7/0x140
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.006302] __vfs_write+0x29/0x40
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.006306] vfs_write+0xb1/0x1a0
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.006311] SyS_write+0x5c/0xe0
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.006317] do_syscall_64+0x73/0x130
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.006323] entry_SYSCALL_64_after_hwframe+0x41/0xa6
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.006327] RIP: 0033:0x7fc5bb9692c7
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.006330] RSP: 002b:00007fc5b3ffe830 EFLAGS: 00000293 ORIG_RAX: 0000000000000001
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.006334] RAX: ffffffffffffffda RBX: 0000000000000008 RCX: 00007fc5bb9692c7
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.006336] RDX: 0000000000001000 RSI: 00007fc5a401f720 RDI: 0000000000000008
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.006338] RBP: 00007fc5a401f720 R08: 0000000000000000 R09: 0000000000000000
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.006341] R10: 0000000000000000 R11: 0000000000000293 R12: 0000000000001000
Aug 23 10:32:20 kernel: [1116972.006343] R13: 00007fc5a40198c0 R14: 0000000000000000 R15: 000055e8f09fe5a0
Aug 26 18:08:59 openvpn[974]: tls-crypt unwrap error: packet too short
Aug 26 18:08:59 openvpn[974]: TLS Error: tls-crypt unwrapping failed from [AF_INET]185.200.118.77:33974
Aug 26 18:08:59 openvpn[974]: tls-crypt unwrap error: packet too short
Aug 26 18:08:59 openvpn[974]: TLS Error: tls-crypt unwrapping failed from [AF_INET]146.88.240.4:40665
Aug 26 18:08:59 openvpn[974]: tls-crypt unwrap error: packet too short
Aug 26 18:08:59 openvpn[974]: TLS Error: tls-crypt unwrapping failed from [AF_INET]185.200.118.44:44755
Aug 26 18:08:59 openvpn[974]: tls-crypt unwrap error: packet too short
Aug 26 18:08:59 openvpn[974]: TLS Error: tls-crypt unwrapping failed from [AF_INET]66.240.192.138:26876
Aug 26 18:08:59 openvpn[974]: tls-crypt unwrap error: packet too short
Aug 26 18:08:59 openvpn[974]: TLS Error: tls-crypt unwrapping failed from [AF_INET]185.200.118.57:45526
Aug 26 18:08:59 openvpn[974]: tls-crypt unwrap error: packet too short
Aug 26 18:08:59 openvpn[974]: TLS Error: tls-crypt unwrapping failed from [AF_INET]146.88.240.4:37163
Aug 26 18:08:59 openvpn[974]: tls-crypt unwrap error: packet too short
Aug 26 18:08:59 openvpn[974]: TLS Error: tls-crypt unwrapping failed from [AF_INET]185.200.118.38:46815
Aug 26 18:08:59 openvpn[974]: tls-crypt unwrap error: packet too short
Aug 26 18:08:59 openvpn[974]: TLS Error: tls-crypt unwrapping failed from [AF_INET]185.200.118.90:51178
Aug 26 18:08:59 openvpn[974]: tls-crypt unwrap error: packet too short
Aug 26 18:08:59 openvpn[974]: TLS Error: tls-crypt unwrapping failed from [AF_INET]83.97.20.76:41778
Aug 26 18:08:59 openvpn[974]: tls-crypt unwrap error: packet too short
Aug 26 18:08:59 openvpn[974]: TLS Error: tls-crypt unwrapping failed from [AF_INET]5.182.211.234:55953
Aug 26 18:08:59 openvpn[974]: tls-crypt unwrap error: packet too short
Aug 26 18:08:59 openvpn[974]: TLS Error: tls-crypt unwrapping failed from [AF_INET]146.88.240.4:54376
Aug 26 18:08:59 openvpn[974]: tls-crypt unwrap error: packet too short
Aug 26 18:08:59 openvpn[974]: TLS Error: tls-crypt unwrapping failed from [AF_INET]192.35.169.26:18986
Aug 26 18:08:59 systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Watchdog timeout (limit 3min)!

Σε όλες τις καταγραφές φαίνεται να “πάγωσε” το λειτουργικό για 3 περίπου μέρες, μέχρι που προσπάθησα να συνδεθώ, επιβεβαιώνω από τις υπηρεσίες που παρέχει ότι δεν επικοινωνούσε για 3 ημέρες, αλλά το uptime δηλώνει κανονικά 16 μέρες. Θα μπορούσε κάποιος να διαμορφώσει θεωρία που να εξηγεί το γεγονός του παγώματος?
Ευχαριστώ

Δώσε λίγο παραπάνω στοιχεία…
Τι σόι vps είν δαύτο?
Τι distro τρέχεις? Ubuntu server ή κάποιο ubuntoειδές (ποιο)? Ποιον κέρνελ?
Το τρέχον setup το έχεις καιρό και έτρεχε ΟΚ ? Έκανες κάποια αλλαγή πρόσφατα και αν ναι τι?
Μετά το συμβάν αυτό έκανες reboot και το μηχάνημα δουλεύει ΟΚ χωρίς προβλήματα?

H παρακάτω ερώτηση μπορεί να είναι εντελώς χαζή (αν πχ έχεις έναν νοικιασμένο cloud vps από κάποιο μεγάλο μαγαζί, πχ hetzner): όλα εντάξει με τους δίσκους του συστήματος?

Ναι φυσικά, θεώρησα μήπως κάποιος αναγνωρίσει τα σχετικά μηνύματα στις καταγραφές.

Είναι από την υπηρεσία https://okeanos.grnet.gr/home/ με ακαδημαϊκό λογαριασμό πρέπει να έχει αναφερθεί ξανά εδώ στο φόρουμ.

Ubuntu Server 18.04.5 πυρήνα 4.15.0-112-generic

Το έχω από απρίλιο-μάιο, δεν εκτελεί τίποτα κρίσημο, περισσότερο για ακαδημαϊκό ενδιαφέρον τρέχω tor relay (οχι exit, δεν επιτρέπεται), και άλλα πειράματα.

Πριν 16 μέρες έκανα ενημερώσεις και επανεκκίνηση τελευταία φορά, δεν παρατήρησα τίποτα αξιοσημείωτο.

Ακόμα δεν έκανα reboot. Συγκεκριμένα δεν μπορούσα να συνδεθώ, ξεκίνησα κονσόλα από τη διαχείρισή του από την υπηρεσία okeanos, εκεί συνδέθηκε και αμέσως μετά μπόρεσα να συνδεθώ και με ssh. Δεν παρατήρησα τίποτα άλλο ύποπτο αλλά από παντού είναι λες και δεν υπήρξαν αυτές οι 3 μέρες στο σέρβερ σε καταγραφές, σαν να πάγωσε η κατάσταση του μέχρι τη στιγμή που προσπάθησα να συνδεθώ σήμερα το απόγευμα.

EDIT Από τη στιγμή που συνδέθηκα δουλεύει κανονικά.

Για παράδειγμα στο vnstat, βλέπετε λείπουν οι μέρες 24,25 αυγούστου.

 18/08/2020  104,74 GiB | 116,93 GiB | 221,66 GiB |  22,04 Mbit/s
 19/08/2020  98,15 GiB | 110,45 GiB | 208,60 GiB |  20,74 Mbit/s
 20/08/2020  124,21 GiB | 134,24 GiB | 258,45 GiB |  25,70 Mbit/s
 21/08/2020  103,57 GiB | 112,96 GiB | 216,53 GiB |  21,53 Mbit/s
 22/08/2020  124,52 GiB | 133,08 GiB | 257,60 GiB |  25,61 Mbit/s
 23/08/2020  36,91 GiB |  39,67 GiB |  76,58 GiB |  7,61 Mbit/s
 26/08/2020  10,88 GiB |  14,40 GiB |  25,28 GiB |  2,69 Mbit/s
 ------------------------+-------------+-------------+---------------
 estimated   11,66 GiB |  15,43 GiB |  27,08 GiB |
 $ uptime
 22:45:02 up 16 days, 10:28, 1 user, load average: 0,73, 0,64, 0,64

Αυτό φαίνεται από τη σελίδα διαχείρισης του σέρβερ

Για δίσκους συστήματος, δεν γνωρίζω πως να βρω πληροφορίες, σε ανακοινώσεις δεν βρήκα τίποτα σχετικό για διακοπή υπηρεσιών ή συντήρηση. Αλλά δεν έχω ξαναδεί παρόμοιο περιστατικό. Προσδοκώ να είναι τίποτα bug-οειδές με το λογισμικό του σέρβερ ή να επικοινωνήσω με την υπηρεσία?