Αδυναμία εύρεσης bluetooth headset

Καλησπέρα παιδιά. Χρησιμοποιώ manjaro με Kde και δεν μπορώ να βρω τα bluetooth ακουστικά που έχω.
Σας παραθέτω κάποιες πληροφορίες

Output of systemctl status bluetooth.service

systemctl status bluetooth.service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Mon 2020-04-06 15:20:33 EEST; 3min 13s ago
    Docs: man:bluetoothd(8)
  Main PID: 688 (bluetoothd)
   Status: "Running"
   Tasks: 1 (limit: 6911)
   Memory: 2.4M
   CGroup: /system.slice/bluetooth.service
       └─688 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd

Απρ 06 15:20:33 manjaro bluetoothd[688]: Bluetooth daemon 5.54
Απρ 06 15:20:33 manjaro systemd[1]: Started Bluetooth service.
Απρ 06 15:20:33 manjaro bluetoothd[688]: Starting SDP server
Απρ 06 15:20:33 manjaro bluetoothd[688]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
Απρ 06 15:20:39 manjaro bluetoothd[688]: Endpoint registered: sender=:1.54 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc
Απρ 06 15:20:39 manjaro bluetoothd[688]: Endpoint registered: sender=:1.54 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc
Απρ 06 15:20:40 manjaro bluetoothd[688]: RFCOMM server failed for Headset Voice gateway: rfcomm_bind: Address already in use (98)
Απρ 06 15:20:40 manjaro bluetoothd[688]: RFCOMM server failed for :1.69/Profile/HSPHS/00001108-0000-1000-8000-00805F9B34FB: rfcomm_bind: Address already in use (98)
Απρ 06 15:20:40 manjaro bluetoothd[688]: Endpoint registered: sender=:1.69 path=/A2DP/SBC/Source/0
Απρ 06 15:20:40 manjaro bluetoothd[688]: Endpoint registered: sender=:1.69 path=/A2DP/SBC/Sink/1```

Output of bluetoothctl

bluetoothctl
bluetoothctl
Agent registered
[bluetooth]# power on
Changing power on succeeded
[bluetooth]# devices
[bluetooth]# scan on
Discovery started
[bluetooth]# agent on
Agent is already registered
[bluetooth]# agent
Missing on/off/capability argument

Βλέπω δύο error στο systemctl αλλά δεν ξέρω τι είναι

νομιζω οτι η απαντηση βρισκεται εδω → https://stackoverflow.com/questions/46735997/cant-create-rfcomm-tty-address-already-in-use/46915801# στην τελευταια απαντηση

1 Like

dmesg | grep Bluetooth

Bluetooth: hci0: BCM: Patch brcm/BCM43142A0-105b-e065.hcd not found

βρήκα αυτήν την γραμμή η οποία με έδωσε την λύση.

Αναζήτησα το αρχείο .hcd σε αυτό το αποθετήριο https://github.com/winterheart/broadcom-bt-firmware και το αποθήκευσα στην τοποθεσία /lib/firmware/brcm

Ύστερα από ένα restart όλα κυλάνε ρολόι.

Την απάντησα την πήρα από εδώ
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux/+bug/1743336
Απάντηση νούμερο 2 (#2)

4 Likes